Stämmokommuniké Rederi AB TransAtlantic

Vid årsstämman i Rederi AB TransAtlantic (publ) den 24 april 2013 beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultat för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012, samt balansräkning per 31 december 2012, fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Till styrelseledamöter omvaldes Christen Sveaas, Folke Patriksson, Henning E. Jensen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Lindgren representerar liksom tidigare SEKO Sjöfolk i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Christen Sveaas och till vice ordförande omvaldes Folke Patriksson.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om val av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med en mandattid till och med årsstämman 2014. Ordföranden vid stämman upplyste om att Ernst & Young Aktiebolag har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Arvodet till styrelsens stämmovalda ledamöter fastställdes till totalt 800 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas med 200 000 kr till envar av de stämmovalda styrelseledamöterna med undantag för Henning E. Jensen, tillika Rederi AB TransAtlantics verkställande direktör, som hade meddelat årsstämman att han avstår från styrelsearvode. Styrelsens ordförande hade meddelat årsstämman att han avstår från halva det styrelse­arvode om 400 000 kr valberedningen föreslagit.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Ledamöterna skall utgöras av representanter för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna vid utgången av det tredje kvartalet 2013, jämte styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kommunikationschef Carina Dietmann, tel +46 (0)31-763 2334.

Rederi AB TransAtlantic (RABT) är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Viking Supply Ships och Industrial Shipping. Viking Supply Ships, verksamt inom offshore och isbrytning, är även ett helägt dotterbolag till RABT. Affärsområdet Industrial Shipping är indelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Koncernen har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till 3 274 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 08.30.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar