Stämmokommuniké Rederi AB Transatlantic (under namnändring till Viking Supply Ships AB)

Vid årsstämman i Rederi AB TransAtlantic (publ) den 9 april 2015 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skall balanseras i ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultat för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014, samt balansräkning per 31 december 2014, fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp samt nyvaldes Bengt A. Rem för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tom Ruud hade avböjt omval. Christer Lindgren representerar liksom tidigare SEKO Sjöfolk i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Christen Sveaas och till vice ordförande omvaldes Folke Patriksson.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB, med en mandattid till och med årsstämman 2016. Ordföranden vid stämman upplyste om att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Arvodet till styrelsens stämmovalda ledamöter fastställdes till totalt 1 100 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas med 300 000 kr till ordföranden och 200 000 kr till envar av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. Ledamöterna skall utgöras av representanter för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna vid utgången av det tredje kvartalet 2015, jämte styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagets bolagsordning innebärande att bolagets firma ändras från Rederi AB Transatlantic till Viking Supply Ships AB. Bolagets aktie handlas för närvarande på NASDAQ Stockholm under tickern RABT. Med anledning av firmaändringen kommer tickern att ändras till VSSAB. Bolaget kommer även att lansera en ny hemsida. Mer information kring byte av ticker och hemsida kommer att tillhandahållas vid senare tillfälle i ett separat pressmeddelande.
  

Investor Relations
Finansdirektör Tomas Bergendahl, telefon 031-763 23 78 eller epost: IR@rabt.se

   

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; TransAtlantic och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 800 anställda och omsättningen för 2014 uppgick till MSEK 3 190. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som Rederi AB TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 kl. 19:00.  

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar