Stämmorelease Rederi AB TransAtlantic

Vid årsstämman i Rederi AB TransAtlantic den 27 april 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Till styrelseledamöter omvaldes Christen Sveaas, Håkan Larsson, Folke Patriksson, Magnus Sonnorp och Henning E. Jensen. Det noterades att Christer Olsson avböjt omval.

Christen Sveaas omvaldes till styrelseordförande och Folke Patriksson omvaldes till vice ordförande. Christer Lindgren representerar liksom tidigare SEKO Sjöfolk i styrelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med en mandattid till och med årsstämman 2013. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Olof Enerbäck.

Arvoden till styrelsens ledamöter fastställdes till samma nivå som under 2011, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; Styrelsens ordförande erhåller SEK 400 000  och övriga ledamöter SEK 200 000 envar. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna skall utgöras av representanter för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna vid utgången av det tredje kvartalet 2012, jämte styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Österströms Rederi Aktiebolags avyttring av samtliga aktier i MultiDocker Cargo Handling AB till Skärgårdshavet AB. Österströms Rederi Aktiebolag är ett indirekt helägt dotterbolag till Rederi AB TransAtlantic.

På grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna meddelade styrelseordföranden att den planerade uppdelningen av koncernen skjuts fram och beräknas kunna ske tidigast 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta informationschef Carina Dietmann tel. 031-763 2334.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Fartygsflottan består av sammanlagt 62 fartyg och bolaget har cirka 850 anställda. Omsättningen för 2011 uppgick till MSEK 2 989. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic, Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 kl.08.30

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar