Styrelsen för TransAtlantic utvärderar Kistefos budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos AS (”Kistefos”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 mars 2014 att Kistefos förvärvat ytterligare aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic”), vilket medfört att budplikt uppkommit. Kistefos har idag den 24 mars 2014 offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic (”Erbjudandet”) om förvärv av samtliga aktier, oavsett aktieslag, i TransAtlantic. B-aktierna i TransAtlantic är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Av budpressmeddelandet framgår följande:

  • Kistefos erbjuder 5,00 SEK kontant för varje aktie i TransAtlantic, vilket motsvarar det högsta pris som Kistefos har betalat vid förvärv av aktier i TransAtlantic under den senaste sexmånadersperioden. Erbjudandet värderar samtliga aktier i TransAtlantic till cirka 739 miljoner SEK.
  • Priset i Erbjudandet motsvarar slutkursen om 5,00 SEK per B-aktie i TransAtlantic på NASDAQ OMX Stockholm den 21 mars 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för B-aktien i TransAtlantic om 5,01 SEK under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 21 mars 2014, innebär Erbjudandet en rabatt om mindre än 1 procent.
  • Kistefos uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.
  • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 31 mars 2014 och avslutas omkring den 28 april 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.kistefos.se.

TransAtlantics styrelseordförande Christen Sveaas, styrelseledamoten Henning Jensen samt verkställande direktören Tom Ruud har intressegemenskap med Kistefos och är därmed förhindrade att delta i styrelsens handläggning av Erbjudandet. Med anledning av detta har de oberoende ledamöterna i TransAtlantics styrelse bildat en budkommitté som kommer att handlägga utvärderingen av Erbjudande samt övriga frågor som är relaterade till Erbjudandet. Den oberoende budkommittén avser att, i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”), senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna. Då ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktören anses delta i Erbjudandet kommer styrelsen i enlighet med punkten III.3 i Takeover-reglerna som stöd för sin utvärdering inhämta ett värderingsutlåtande avseende aktierna i TransAtlantic från oberoende expertis (s.k. fairness opinion). Den oberoende budkommittén har anlitat Deloitte som finansiell rådgivare att ta fram ett sådant utlåtande. Därutöver har den oberoende budkommittén anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.  

Investor relations-kontakt:
Finansdirektör Tomas Bergendahl, telefon 031-763 23 78 eller epost: IR@rabt.se

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2013 uppgick till MSEK 2 925. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014 kl. 16:45.

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar