TRANSATLANTIC: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2007

Fortsatt positiv utveckling

 • Koncernens nettoomsättning steg med 15% till 1 871 MSEK (1 631).
 •  
 • Det operativa resultatet steg med 27 MSEK till 174 MSEK (147).
 •  
 • På rullande tolvmånadersbasis uppgick koncernens operativa resultat till
  243 MSEK vilket efter aktuell skatt motsvarade 8,10 SEK/aktie.
 •  
 • Förbättrad efterfrågan och resultat i affärsområde Offshore/Isbrytning.
 •  
 • Inom Industriell sjöfart förbättrades Europatrafikens resultat sammantaget till följd av ökade volymer och effekter av gjorda marknadssatsningar medan resultatet i koncernens Atlanttrafik försämrades något jämfört med motsvarande period föregående år.
 •  
 • Koncernens operativa resultat för helåret 2007 väntas förbättras jämfört med föregående år.
 •  
 • Utfall för januari- september 2007:
 • Nettoomsättning MSEK 1 871 (1 631)
  Operativt resultat före skatt MSEK 174 (147)
  Resultat före skatt MSEK 172 (142)
  Resultat efter aktuell skatt MSEK 172 (142)
  Resultat efter full skatt MSEK 157 (133)
  Eget kapital den 30 september 2007 uppgick till 42,30 kr/aktie (37,90 kr/aktie per 2006-12-31)
  Soliditeten var per balansdagen 39 % (40% per 2006-12-31)
   
   
  Transatlantics verksamhet, mål och strategi
  Transatlantic består dels av affärsområde Industriell Sjöfart med två divisioner - Atlanttrafik och Europatrafik - dels av affärsområde Offshore/Isbrytning. Atlant- och Europatrafiken är inriktad på kontraktstrafik för framför allt skogs- och stålindustrin. Offshore/Isbrytning bygger på kombinationsfartyg med långtidskontrakt och garanterade intäkter för isbrytning samt i övrigt sysselsättning med främst riggförflyttningar inom offshoremarknaden.
   
  Transatlantics affärsidé är att i ett nära och aktivt kundsamarbete marknadsföra, utveckla och leverera marknadens mest effektiva transportlösningar.
   
  Transatlantics mål är att vara marknadsledande inom sina segment, med en lönsamhet som ger ägarna en god avkastning. Målet är en avkastning på eget kapital på minst 12% och en soliditet som inte understiger 30%.
   
  Koncernens strategi för de närmaste åren betonar tillväxt och uthållig lönsamhet. Tillväxten kan ske både organiskt och genom förvärv. Koncernen har också en stor öppenhet för att utveckla olika partnerskap i syfte att bredda verksamheten eller för att genomföra olika investeringar och projekt.
   
  Tillväxtambitionen kommer att kräva investeringar i nytt tonnage liksom i ersättningstonnage. Dessa omfattar samtliga divisioner och skall genomföras utan att äventyra koncernens finansiella mål. Det betyder också att koncernens tonnagebehov delvis kommer att lösas genom charteravtal och genom att externa investorer helt eller delvis engagerar sig i den flotta koncernen opererar.
   
  Strategin för och utvecklingen av koncernen ställer stora krav på kvalitet, säkerhet och miljö, liksom lyhördhet för kundkrav och förändringsbenägenhet.
   

  Allmän utveckling under det tredje kvartalet
   
  Under det tredje kvartalet var sjöfartskonjunkturen generellt sett god till följd av en fortsatt stark världskonjunktur.
   
  I Transatlantics segment var efterfrågan och sysselsättningen generellt god men sommarperioden påverkade vissa verksamheter med lägre sysselsättning och sjunkande intjäning.

  I affärsområde Offshore/Isbrytning noterades en ökad sysselsättning och förbättrade fraktrater.
  I affärsområde Industriell Sjöfart har Europadivisionen en fortsatt god volymutveckling och omsättningsutveckling under kvartalsperioden, men en lägre efterfrågan under juli och augusti medförde en lägre intjäning och försämrad lönsamhet i linjetrafikerna.
  I Atlanttrafiken rådde en fortsatt besvärad obalans, vilket påverkade kapacitetsutnyttjandet negativt.
   
  Affärsområde Industriell sjöfart förbättrade sitt operativa resultat, som för kvartalsperioden uppgick till 21 MSEK (18).
   
 • Atlanttrafikens resultat blev något bättre än föregående år. Den transporterade godsmängden steg något jämfört med motsvarande period föregående år. Obalansen i trafikflödet har även denna period påverkat resultatet i den s.k roro-trafken negativt. Divisionens operativa resultat uppgick till 10 MSEK (9).

 • Europatrafiken hade en positiv volymutveckling till följd av genomförda verksamhetssatsningar.
  Divisionens operativa resultat blev 11 MSEK (9).

 • I affärsområde Offshore/Isbrytning förbättrades efterfrågeläget jämfört med utvecklingen under det andra kvartalet vilket medförde både förbättrad sysselsättning och intjäning. Under kvartalsperioden var två fartyg långtidsbefraktade, medan två fartyg var sysselsatta i den s.k sportmarknaden i Nordsjön.
  Affärsområdets operativa resultat uppgick till 52 MSEK (64)
   
  Koncernens operativa resultat för det tredje kvartalet blev 65 MSEK (79).
   
   
  (För fullständig rapport samt tabeller se bifogade filer.)

  Om oss

  Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

  Prenumerera

  Dokument & länkar