VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2017

Pressmeddelande

13 februari 2018

FJÄRDE KVARTALET 2017   

 •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 67 MSEK (75)
 •  Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -61 MSEK (-52)
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -132 MSEK (-145)
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till -0,3 SEK (-0,5)

JANUARI – DECEMBER 2017

 •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 331 MSEK (760)
 •  Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -185 MSEK (160)
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -332 MSEK (-406)
 •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till -0,8 SEK (-2,2)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2017

 •  EBITDA för det fjärde kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick till -61 MSEK (-52).
 •  De genomsnittliga dagsraterna under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 22 100 USD (15 000) för AHTS-fartygen, och 0 USD (0) för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 30 % (28) för AHTS-fartygen, och 0 % (0) för PSV-fartygen.
 •  Under det fjärde kvartalet togs beslut om att reducera fartygskapaciteten i spotmarknaden genom att placera AHTS fartyget Loke Viking stand-by i Uddevalla, Sverige. Delar av besättningen har kunnat omplaceras till andra fartyg i koncernen, medan övriga har blivit uppsagda. Det är en beklaglig men nödvändig åtgärd för att förbättra kassaflödet och påverka marknadsbalansen i området.
 •  En extra bolagsstämma hölls den 6 november 2017. Stämman beslutade, i enlighet med Styrelsens förslag, om en företrädesemission om 123 MSEK och två kvittningsemissioner om totalt 8 MSEK.
 •  I december fick Viking Supply Ships besked av samtliga långivare att de antagit omstruktureringsförslaget. Det slutliga omstruktureringsavtalet var dock villkorat av godkännanden av långivarnas kreditkommittéer.
 •  Under det fjärde kvartalet avyttrades de av TransAtlantic AB delägda mindre bulkfartygen TransSonoro och TransVolante. Transaktionerna hade en ringa finansiell påverkan för koncernen.
 •  Under det fjärde kvartalet har nedskrivningar på PSV-fartygen gjorts med 19 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET FJÄRDE KVARTALET 2017    

 •  En företrädesemission om 123 MSEK och två kvittningsemissioner om totalt 8 MSEK slutfördes i januari 2018.
 •  I januari 2018 erhölls godkännanden från samtliga långivares kreditkommittéer, och omstruktureringsavtalet undertecknades av samtliga långivare vilket fullbordade den finansiella omstruktureringen.
 •  Den finansiella omstruktureringen medför att merparten av de lån som i balansräkningen tidigare klassificerats som kortfristiga, under 2018 åter kommer att klassificeras som långfristiga.
 •  I slutet av januari 2018 ingicks kontrakt med ett ryskt oljebolag avseende charter av Ice-class 1A-Super AHTS Brage Viking med start omgående. Charterperioden uppgår till 140 dagar, inklusive optionsperioder. Det ingångna kontraktet understryker den kompetens och marknadsposition Viking Supply Ships har byggt upp inom offshore marknaden där det råder svåra väderförhållanden.
 •  Med syfte att ytterligare effektivisera organisationen, och stärka koncernens kommersiella fokus, fattades i januari 2018 beslut om att flytta Viking Supply Ships A/S huvudkontor från Köpenhamn till Kristiansand i Norge.

Press och analytikerkonferens

Med anledning av publiceringen av delårsrapporten hålls en telefonkonferens tisdagen den 13 februari klockan 10:00.

Telefon: +46 (0) 8 50520424

Lösen: Viking Q4

Vänligen ring in 5-10 minuter innan samtalet börjar.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Ulrik Hegelund, CFO, tfn +45 41 77 83 97, e-mail ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2017 uppgick till 331 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08:30 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera