VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017                  

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 90 MSEK (233)
 • Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -61 MSEK (65)
 • Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -2 MSEK (-40)
 • Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,2)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2017

 • EBITDA för det första kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick till -61 MSEK (65).
 • De genomsnittliga dagsraterna under det första kvartalet 2017 uppgick till 36 400 USD (63 600) för AHTS-fartygen, och 0 USD (6 200) för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under det första kvartalet 2017 uppgick till 23 % (56) för AHTS-fartygen, och 0 % (39) för PSV-fartygen.
 • Inlösen av obligationslånet slutfördes den 12 januari 2017, dels genom kvittningsemissionen och dels kontantinlösen. Innehavare av obligationer per avstämningsdagen den 30 december (”avstämningsdagen”) erhöll som vederlag för utestående obligationslån som uppgick till NOK 199 341 169, totalt 36 821 058 nyemitterade B-aktier i VSS AB samt kontant NOK 34 419 683. Innehavarna av rättigheter per avstämningsdagen att erhålla kupongränta (totalt NOK 9 232 561,83) på obligationerna fram till och med 21 juni 2016 erhöll som vederlag 870 650 nyemitterade B-aktier i VSS AB samt kontant NOK 813 868,94. Den kontant inlösta delen av obligationslånet har delvis finansierats genom ett nytt lån från VSS A/S långivare om 20 MNOK. Transaktionen medförde i januari 2017 en finansiell intäkt om 110 MSEK.
 • Trond Myklebust tillträdde den 24 januari 2017 som VD och koncernchef i Viking Supply Ships AB. Bengt A. Rem återgick samtidigt till sin befattning som styrelseordförande och Folke Patriksson återgick till sin befattning som vice styrelseordförande. 
 • Under januari 2017 har antalet aktier ökat med 204 059 888, varav 9 049 402 aktier av serie A och 195 010 486 aktier av serie B, genom emissionerna av nya aktier. Antalet röster har ökat med 285 504 506. Per den 31 januari 2017 finns det sammanlagt 409 592 960 aktier i Viking Supply Ships, varav 20 684 348 aktier av serie A, motsvarande 206 843 480 röster, och 388 908 612 aktier av serie B, motsvarande 388 908 612 röster, totalt motsvarande 595 752 092 röster.
 • Under det fjärde kvartalet fattades beslut om att flagga om fyra fartyg från dansk (DIS) till norsk (NOR) flagg. Omflaggningen av dessa fyra fartyg slutfördes kort efter utgången av det första kvartalet 2017.
 • Magne Viking certifierades i enlighet med IMO Polar Code under 2016. Omedelbart efter att koden trädde i kraft den 1 januari 2017 påbörjades arbetet med att certifiera de resterande fartygen i flottan. I början av april 2017 var alla fyra fartyg i Loke-klasen certifierade i enlighet med Polar Code.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET FÖRSTA KVARTALET 2017

 • Efter utgången av det första kvartalet har beslut fattats om att flagga om Tor- och Balder Viking till NOR. Beslutet är ytterligare ett steg mot att strömlinjeforma organisationen och reducera koncernens operativa kostnader, samtidigt det understryker koncernens inriktning på offshoremarknaden där det råder svåra väderförhållanden och särskilt inom den norska kontinentalsockeln. Koncernen har inlett en dialog med de fackliga representanterna och har en tydlig ambition att behålla samtliga anställda på fartygen. Processen förväntas vara genomförd under det andra kvartalet 2017.

PRESS OCH ANALYTIKERKONFERENS

Med anledning av publiceringen av delårsrapporten hålls en telefonkonferens torsdagen den 4 maj klockan 10:00. 

Telefon: +46 (0) 8 50520424

Lösen: Viking Supply Ships Q4 2016 

Vänligen ring in 5-10 minuter innan samtalet börjar.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Ulrik Hegelund, CFO, tfn +45 41 77 83 97, e-mail ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2017 08:30 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera