VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

Pressmeddelande

13 februari4 maj2018

FÖRSTA KVARTALET 2018

  •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 84 MSEK (90)
  •  Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -34 MSEK (-61)
  •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -85 MSEK (-2)
  •  Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till –10,0 SEK (-0,7)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2018

  •  EBITDA för det första kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick till -34 MSEK (-61).
  •  De genomsnittliga dagsraterna under det första kvartalet 2018 uppgick till 33 600 USD (36 400) för AHTS fartygen, och 0 USD (0) för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under det första kvartalet 2018 uppgick till 46 % (23) för AHTS-fartygen, och 0 % (0) för PSV-fartygen.
  •  En företrädesemission om 123 MSEK och två kvittningsemissioner om totalt 8 MSEK slutfördes i januari 2018.
  •  I januari 2018 erhölls godkännanden från samtliga långivares kreditkommittéer, och omstruktureringsavtalet undertecknades av samtliga långivare vilket fullbordade den finansiella omstruktureringen.
  •  I slutet av januari 2018 ingicks kontrakt med ett ryskt oljebolag avseende charter av Ice-class 1A-Super AHTS Brage Viking med start omgående. Charterperioden uppgår till 140 dagar, inklusive optionsperioder. Det ingångna kontraktet understryker den kompetens och marknadsposition Viking Supply Ships har byggt upp inom offshore marknaden där det råder svåra väderförhållanden.
  •  Med syfte att ytterligare effektivisera organisationen, och stärka koncernens kommersiella fokus, fattades i januari 2018 beslut om att flytta Viking Supply Ships A/S huvudkontor från Köpenhamn till Kristiansand i Norge.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET FÖRSTA KVARTALET 2018            

I slutet av 2016 ingick Viking Supply Ships ett strategiskt samarbetsavtal med Sevnor Ltd. med syfte att bearbeta framtida möjligheter på den ryska marknaden. Bägge parter har varit nöjda med hur samarbetet utvecklats, och har därför beslutat att fördjupa detta samarbete. Som en följd har Tom Babinski, CCO i Sevnor, utsetts till CCO även i Viking Supply Ships. Tom Babinski var före sin anställning i Sevnor under åren 2009-2016 anställd i Viking Supply Ships, både som Chartering Director och CCO. Som en del av samarbetet kommer Viking Supply Ships också att tillhandahålla vissa tjänster till Sevnor.

Press och analytikerkonferens

Med anledning av publiceringen av delårsrapporten hålls en telefonkonferens tisdagen den 4 maj klockan 10:00.

Telefon: +46 (0) 8 50520424

Lösen: Viking Q1

Vänligen ring in 5-10 minuter innan samtalet börjar.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Ulrik Hegelund, CFO, tfn +45 41 77 83 97, e-mail ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2017 uppgick till 331 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08:30 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com