Viking Supply Ships AB Delårsrapport januari – september 2015

Pressmeddelande

Tredje kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 458 MSEK (930)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 38 MSEK (303)
 • Resultat efter skatt uppgick till -282 MSEK (170)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,6 SEK (1,0)

Januari – september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 520 MSEK (2 396)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 182 MSEK (435)
 • Resultat efter skatt uppgick till -317 MSEK (92)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,8 SEK (0,6)

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2015

 • Marknadssituationen, som kännetecknats av överutbud och minskad efterfrågan, har varit utmanande under kvartalet. Med anledning därav har PSV fartygen Idun, Frigg och Nanna Viking lagts upp. Åtgärden kommer att bidra till minskade kostnader och därmed påverka resultatet positivt från och med det fjärde kvartalet 2015, men förväntas få full effekt från första kvartalet 2016. De återstående två PSV fartygen opererar i spotmarknaden i Nordsjön.
 • Nedskrivningar av PSV flottan har påverkat kvartalsresultatet negativt med 185 MSEK.
 • Nedskrivningar och avsättningar hänförliga till den pågående omstruktureringen av dotterbolaget Transatlantic har påverkat kvartalsresultatet negativt med 23 MSEK.
 • Orealiserade valutakurseffekter har påverkat kvartalsresultatet negativt med 37 MSEK.
 • Brage Viking uppgraderades i Singapore under det tredje kvartalet till isklass 1A super och är tillbaka on-hire i Sakhalin. Uppgraderingen slutfördes under budgeterad kostnad, men påverkade ändå kvartalsresultatet negativt med 19 MSEK på grund av nödvändig off-hire.
 • Kontraktet för Njord Viking har förlängts. Fartyget är kontrakterat till 31 december 2016 med option till förlängning med ytterligare två sexmånadersperioder. Totala värdet inklusive optionsperioderna uppgår till motsvarande ca 270 MSEK.
 • Shell US har meddelat att oljeprospekteringen utanför Alaskas kust, på grund av rådande marknadsförutsättningar, kommer avslutas inom kort, vilket medför att Shell US inte kommer att utnyttja optionsperioden för Tor Viking avseende borrsäsongen 2016.
 • Som åtgärd till följd av den fortsatt svaga marknaden har Viking Supply Ships A/S initierat ett marknadsanpassningsprogram med ambition att reducera årliga operativa kostnader med upp till ca 70 MSEK. Detta sker i tillägg till redan införda kostnadsbesparingar om ca 45 MSEK årligen.
 • De genomsnittliga dagsraterna under tredje kvartalet 2015 uppgick till 407 000 NOK (522 000) för AHTS-fartygen, och 3 660 GBP (13 700) för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under tredje kvartalet 2015 uppgick till 63 % (95) för AHTS-fartygen, och 39 % (69) för PSV-fartygen.
 • Ulrik Hegelund har utsetts till finansdirektör i Viking Supply Ships A/S samt Viking Supply Ships AB med tillträde 1 september 2015.

Viktiga händelser efter tredje kvartalet 2015

 • Som en konsekvens av de svaga marknadsförutsättningarna för konventionella AHTS fartyg har Viking Supply Ships A/S efter kvartalets utgång beslutat att lägga upp Odin Viking. Förhandlingar med de anställda har inletts med ambitionen att minimera antalet uppsägningar.
 • Koncernen har efter balansdagen, i enlighet med klausuler i låneavtal avseende kontraktstäckning och låneskuld i förhållande till marknadsvärde, anmodats att deponera likvida medel som tilläggssäkerhet (se not 5, Operativa och finansiella risker).
 • TransAtlantic AB har tecknat avtal om avyttring av sina container och ship management verksamheter, båda  transaktionerna förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2015.

Press- och analytikerkonferens

Med anledning av publiceringen av delårsrapporten hålls en telefonkonferens den 12 november 2015 klockan 10:00 med Christian W. Berg, verkställande direktör, och Ulrik Hegelund, finansdirektör, för Viking Supply Ships AB (publ). I samband med telefonkonferensen kommer en presentation av delårsrapporten att finnas tillgänglig på bolagets webbplats: www.vikingsupply.com, under Investorrelations/reportingcenter

Telefon: +46 (0) 8 50520424

Lösen: Viking

Vänligen ring in 5-10 minuter innan konferensen börjar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian W. Berg, Verkställande Direktör, tfn. 45 41 77 83 80, e-post christian.berg@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. 47 41 04 71 25, e-post IR@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 750 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är skyldig att göra denna information offentliggöra enligt marknadslagen värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument (Sw: lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015 08:30.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com