Viking Supply Ships ingår avtal med BP UK för två supplyfartyg: Idun Viking och SBS Tempest

Idun Viking är kontrakterad för perioden fram till den 31 juli 2013 ­plus optioner med början i slutet av mars 2013. SBS Tempest är kontrakterad till den 31 januari 2014 plus optioner med början direkt efter nuvarande charter.

Kontraktet är upprättat i enlighet med rådande marknadsvillkor.

Dessa kontrakt utökar orderboken ytterligare, vilken nu uppgår till MNOK 1 693, en ökning med MNOK 523 eller 45 % från den 1 januari 2013. I och med dessa kontrakt har flottan en sysselsättning inklusive optioner på 44 % för resterande delen av 2013 och 30 % för 2014.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian W. Berg, VD, Viking Supply Ships, tel +45 41 77 83 82

Nigel Taylor, VD, Viking Supply Ships Ltd, Aberdeen, tel +44 12 24 71 22 77


Rederi AB TransAtlantic (RABT) är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Viking Supply Ships och Industrial Shipping. Viking Supply Ships, verksamt inom offshore och isbrytning, är även ett helägt dotterbolag till RABT. Affärsområdet Industrial Shipping är indelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Koncernen har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till 3 274 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.
www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2013 kl. 08.30.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar