Viking Supply Ships A/S Finansiella rapport januari-december 2012

I samband med publiceringen av Rederi AB TransAtlantics Bokslutskommuniké 2012, publiceras även en separat finansiell rapport gällande Viking Supply Ships, ett av TransAtlantics affärsområden, tillika helägt dotterbolag. Viking Supply Ships har emitterat en femårig icke säkerställd obligation på 300 MNOK på den norska obligationsmarknaden. Obligationen är noterad på Oslo ABM.

TransAtlantic är indelat i två affärsområden: Industrial Shipping med huvudsaklig verksamhet i Östersjön och Nordeuropa via bulk-, container- och RoRo fartyg, samt Viking Supply Ships som är verksamt inom isbrytning och offshore i framförallt arktiska och subarktiska områden. Industrial Shipping har sitt huvudkontor i Göteborg och Viking Supply Ships har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. De koncerngemensamma funktionerna finns samlade i Göteborg.

Viktiga händelser

  • Totalomsättningen för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 207 MNOK, med ett redovisat EBITDA på 21 MNOK. Totalomsättningen för helåret 2012 uppgick till 898 MNOK, och EBITDA uppgick till 183 MNOK.
  • Som förväntat är det operativa resultatet lägre för fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2012. Resultatet påverkades negativt av en svag spotmarknad för både AHTS- och PSV-flottan, samt av en låg andel nya uppdrag och säsongsprojekt.
  • Viking Supply Ships fokuserar starkt på att öka antalet fartyg på charteravtal för att få en stabilare lönsamhetsnivå. Som ett resultat av denna strategi gick tre AHTS-fartyg på längre kontrakt under fjärde kvartalet att jämföra med ett AHTS-fartyg i början av året.
  • Den genomsnittliga utnyttjandegraden för AHTS-flottan låg under fjärde kvartalet på 60 procent, och för PSV-flottan var siffran 73 procent.
  • Odin Viking såldes genom en sale-and leaseback-transaktion med en löptid på åtta år.

Den finansiella rapporten återfinns i sin helhet på www.vikingsupply.com samt www.rabt.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Viking Supply Ships, Christian W. Berg: tele + 45 41 77 83 80.


Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.
www.rabt.se 

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2013 kl. 08.31.