Viking Telecom AB - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Sammandrag

Viking Telecom AB - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Sammandrag - Två nya order på system för SMS i fasta nätet till Israel och Sydafrika - Verksamheten i Viking Microwave AB säljs med en vinst på 5,3 Mkr - Förvärv av AMR genom apportemission till Iowa AB - Patent godkänt för metod och system för automatisk mätaravläsning - Riktad nyemission till Kinnevik BV - Ny säkerhetsprodukt utvecklas för uppringt Internet som förhindrar modemkapning - Omstruktureringsprogrammet genomfört innebärande omkostnadsreduktion om ca. 40% Perioden 1/1 2004 - 30/6 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 15,6 (42,6) Mkr - Rörelseresultatet uppgick till -12,5 (-34,6) Mkr - Resultat efter skatt uppgick till -13,0 (-34,6) Mkr - Kassaflödet efter investeringar uppgick till 5,6 (-19,6) Mkr - Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-1,75) kronor Andra kvartalet - Nettoomsättningen uppgick till 3,7 (13,5) Mkr - Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (-19,7) Mkr - Resultat efter skatt uppgick till -8,5 (-20,2) Mkr Perioden 1/1 2004 - 30/6 2004 Verksamheten under perioden har ägnats åt att slutföra det omstruktureringsprogram för koncernen som styrelsen beslutade om under hösten 2003. Programmet bestod dels av att minska beroendet av terminalverksamheten och minska kostnaderna för utveckling och försäljning av dessa produkter och dels av att avveckla det samägda utvecklingsbolaget Hylink för att möjliggöra en försäljning av Viking Microwave. Programmet innebar också att skapa förutsättningar för att hantera bolagets finansiella situation tills dess de nya satsningarna börjar generera resultat. Trots att resultatet från den operativa verksamheten fortfarande varit lågt har likviditeten förstärkts under perioden. Detta har i huvudsak skett genom ett framgångsrikt avslut av en tvist med en fransk f.d. kund, en riktad nyemission till Kinnevik och en försäljning av verksamheten i dotterbolaget Viking Microwave. I och med försäljningen av verksamheten i Viking Microwave till SAF Tehnika i Lettland är nu omstruktureringsprogrammet avslutat. Som ett resultat av detta har den totala omkostnadsmassan reducerats med ca 40%. AMR (automatisk mätaravläsning) Genom bland annat förvärvet av AMR koncentreras nu verksamheten på att utveckla nya applikationer för närliggande marknadssegment som baseras på den befintliga SMS-servern och den routerteknologi som bolaget utvecklat. Satsningen inom den i Sverige lagstiftade marknaden för automatisk avläsning av elmätare har börjat ge resultat. Bolaget har erhållit en första order på en pilotinstallation från ett av de större elnätbolagen. Installationen kommer att genomföras under hösten. Viking Telecom har även fått ett patent godkänt i Sverige för bolagets system för automatisk överföring av information mellan mätare och insamlingssystem via SMS i det fasta telenätet. En ansökan om godkännande av samma patent för den europeiska marknaden är inlämnad. Bolaget gör bedömningen att den produktutveckling och marknadsbearbetning som återstår för att etablera sig på den svenska AMR-marknaden under 2005 klaras av med egna medel. CallSafe De senaste åren har tusentals konsumenter som har datorer med uppringt modem som anslutningsmetod mot Internet fått sina modem "kapade". Detta innebär ofta att konsumenten får en mycket hög telefonräkning som orsakar frustration och kostnader för både konsumenter och teleoperatörer. Enligt Post- och Telestyrelsen har ungefär hälften av alla internetanvändare i Sverige uppringd Internet-anslutning. Viking Telecom har tagit fram en säkerhetsprodukt som förhindrar modem-kapning. Produkten består av ett "hårdvarulås" som baseras på bolagets routerteknologi och gör det omöjligt att kapa modemet. CallSafe är mycket enkel att installera och är kompatibel med de på marknaden vanligaste förekommande datorer och modem. Det är bolagets bedömning att detta problem är av global karaktär och det finns därför en mycket intressant marknadspotential. Volymleveranser beräknas starta under det fjärde kvartalet 2004. Telecom Två nya order på system för SMS i det fasta telenätet till South Africa Telekom och Bezeq i Israel har erhållits i samarbete med Comverse. Jan-Åke Hedin har från och med den första juli 2004 utsetts till vice VD med ansvar för marknads- och försäljningsorganisationen. Hela rapporten finns tillgänglig som PDF på www.viking-telecom.com Viking Telecom koncernen Viking Telecom (publ.) utvecklar och säljer system för transport av SMS mellan mobila och fasta telenät, automatisk avläsning och leverans av mätvärden samt accessprodukter för styrning av teletrafik baserat på bolagets serverteknologi. Bolaget har sitt säte i Göteborg med dotterbolag i Sverige och Hong Kong. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20100/wkr0010.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Kontakt

  • Viking Telecom
    .

Prenumerera

Dokument & länkar