Lagrådet sågar regeringens nya gatukostnadsregler

Regeringen får svidande kritik av lagrådet för sitt förslag till ändrade gatukostnadsregler. Lagrådet anser att effekterna av regeringens förslag för enskilda fastighetsägare inte går att bedöma. 

Systemet med gatukostnader innebär idag att kommuner kan ta betalt för nya eller upprustade gator av enskilda fastighetsägare. Avgifterna ligger i storleksordningen ett par hundratusen kronor upp till en miljon.

Lagrådet har granskat regeringens förslag om att ersätta dagens regler med en kommunal taxa för gatuavgifter. I taxan skulle alla viktiga delar regleras, dvs vilka kostnader som ska ingå i gatuavgiften,  hur avgiften ska fördelas mellan olika kategorier av fastighetsägare och i vilka områden avgiften ska tas ut.

- Kritiken från Lagrådet är den samma som Villaägarna framfört: att låta alla viktiga frågor regleras inom en taxa som ska utformas när lagen trätt i kraft vore att köpa grisen i säcken. Det går inte att bedöma hur reglerna kommer att tillämpas och vilka effekter de får för de boende. Dessutom avskaffas kommunens skyldighet att föra en dialog med berörda fastighetsägare för att få ta ut gatukostnader, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna, som suttit med som expert i den statliga utredning som föregick regeringens förslag.

Lagrådet skriver i sin kritik att förslaget om en kommunal taxa är knapphändigt utformat både vad gäller förutsättningar för avgift, vilka kostnader som ska räknas med och hur stor avgift som ska kunna utgå i olika fall.

Lagrådet anser därför att det är osäkert hur det nya systemet kommer att slå för enskilda fastighetsägare, både vad gäller vilka fastigheter som kan påföras gatuavgift och hur det ska säkerställas att kostnaderna ska fördelas på ett skäligt och rättvist sätt. Dessutom föreslås den enskilde inte kunna överklaga tillämpningen av taxan i enskilda fall.

Förslaget kan inte läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering, anser Lagrådet.

- Släng förslaget om en gatukostnadstaxa i papperskorgen. Arbeta istället in de delar av lagförslaget som ökar tryggheten för bebyggda fastigheter i dagens regler, säger Lena Södersten.

37 av landets 290 kommuner tar idag ut gatukostnader. Villaägarna anser att infrastruktur nyttjas av alla, och därför bör betalas över skattsedeln.

Läs lagrådets yttrande här (pdf).

För mer information:
Lena Södersten, förbundsjurist, telefon 073-582 93 49
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera