LKAB-skandal kan kosta Gällivare kommun 300 miljoner kronor - Kammarrätten meddelar prövningstillstånd


Gällivare kommun har tecknat ett samverkansavtal med LKAB som bl.a. berör de 1 000-tals boende som drabbas av gruvbrytningen i Malmberget. Nu ifrågasätts avtalet genom prövningstillståndet. Avtalet innebär att kommunal mark säljs till LKAB, men att kommunen avstår från mineralersättning på mångmiljonbelopp.

- Rivningen av Malmberget kan dra ut på tiden i upp till 20 år enligt avtalet och östra Malmberget blir kvar längs med kanten på gruvan, trots att många boende p.g.a. nattliga sprängningar, buller, damning, sättningar och rasrisk inte står ut idag. Tragiskt nog är en delförklaring till det överklagade avtalet att regeringen förefaller vara ointresserad av hur LKAB agerar i Malmberget och samma sak skiner igenom i regeringens igår presenterade mineralstrategi, säger Villaägarnas Riksförbunds chefsjurist Ulf Stenberg.

Enligt minerallagen ska mineralersättning utgå till fastighetsägaren, men Gällivare kommun som med avtalet överlåter 491 126 kvadratmeter mark till LKAB, kompenseras inte av LKAB för mineralersättningen. En uppskattning ger vid handen att det rör sig om 227 Mkr och eventuellt ytterligare 59 Mkr i förlorade intäkter, beräknat utifrån järnmalmspriserna vid överklagandet. Dessa medel hamnar därför istället på LKAB:s konto. För Gällivare kommuns del hade mineralersättningen kunnat användas till snöröjning, underhåll av VA-ledningar, skola, förskola, äldreomsorg m.m.  Pengar som villaägare och andra skattebetalare istället får stå för.

Gällivare kommun överlåter i princip sina anspråk på mineralersättning utan att erhålla någon betalning från LKAB för detta. Det är förbjudet enligt kommunallagen för kommuner att lämna individuellt riktat stöd till företag som LKAB, om inte synnerliga skäl föreligger. LKAB:s årsvinst år 2011 uppgick till ca 11 miljarder kr och bolaget kan därmed inte sägas vara i behov av något stöd för att bedriva verksamheten i Malmberget. Gällivare kommuns avstående från mineralersättning strider även mot statsstödsreglerna (artikel 107-109 i EUF-föredraget).

I Förvaltningsrätten vann kommunen mot de boende som överklagat avtalet, då rätten ansåg att det inte fanns något krav på att kommunen skulle behöva kompensera sig för mineralersättningen. Kammarrätten har nu meddelat prövningstillstånd, vilket krävs för att överklagandet ska kunna tas upp. Prövningstillstånd lämnas när det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

För mer information:

Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90.
Elin Nordström, presskontakt, telefon 010-750 01 36.

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera