Bokslutskommuniké 2017

(Helåret 1 januari-31 december 2017, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2017)

Helåret 2017  

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2016 och uppgick till 15 290 tkr (11 233 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
  till – 5 010 tkr (– 1 200 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 6 199 tkr (-1 409 tkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till – 1 525 tkr.
 • Vindico Technology förvärvades i slutet av 2016 varför jämförelsesiffrorna ej är relevanta.

Fjärde kvartalet 2017-10-01 — 2017-12-31

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2016 och uppgick till 3 806 tkr (5 553 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 2 135 tkr (– 571 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 501 tkr (-722 tkr).

Händelser under fjärde kvartalet

 • Vindico DNA Systems tecknar samarbetsavtal med Stanley Security
 • Vindico DNA Systems pilotprojekt med bl a Axfood avseende ButiksDNA avslutas med positivt resultat och rapporten ”Pilotstudie ButiksDNA i svenska butiker”.  Axfood installerar ButiksDNA i fler butiker och Vindico DNA Systems förhandlar om centralt avtal med Axfood AB avseende ButiksDNA
 • Vindico DNA Systems deltar i ”Västkustprojektet” med polis, ICA, Hemköp samt Coop.
 • Fler detaljhandelskedjor påbörjar samarbete med ButiksDNA   
 • Vindico Safety AB lanserar ny produkt, UniBike, ett laddskåp för cykelbatterier
 • Vindico Technology får order på kamerainstallation av distributör för elektronik, ordervärde 500 tkr
 • Vindico Technology tecknar partneravtal med SOS Alarm
 • Extra lagernedskrivningar genomförs i Vindico Safety AB, Vindico Development AB samt Vindico Technology AB på sammanlagt 989 tkr
 • Koncernbidrag lämnas till dotterbolagen Vindico Technology AB, Vindico DNA Systems AB samt Vindico Safety AB
 • Aktieägartillskott lämnas från Vindico Group AB till dotterbolaget Vindico Technology AB
 • Aktieägarlån på 300 kkr lämnas till Vindico Group från störste ägaren Jovitech Invest AB
 • Nedskrivning av värdet på Vindico Technology i moderbolaget Vindico Group AB på grund av lägre försäljning än förväntad vid förvärvet 2016.

Händelser efter periodens utgång

 • Vindico Technology får order från Göteborgs stad på kamerainstallation i skola, ordervärde 165 tkr.
 • Vindico DNA Systems påbörjar installation av ButiksDNA i Citygross, två ICA-butiker samt 2 JULA-butiker.
 • Vindico Safety AB får sin första order på UniBike, ordervärde 40 tkr
 • En säljare rekryteras till Vindico DNA Systems AB med placering i Stockholm
 • En säljare rekryteras till Vindico Safety AB med placering i Stockholm
 • Kapitaltillskott till moderbolaget Vindico Group AB på totalt 1,5 Mkr för att lösa likviditeten i bolaget finansierat genom en utökad bankkredit på 750 kkr samt ett villkorat aktieägartillskott på 750 kkr.

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16:e februari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin
VD, Vindico Group AB
Mobil: 0733 23 45 06
Email: monica.hallin@vindico.se 

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, Vindico Technology AB med dotterbolaget Vindico Finans AB, Vindico Development AB samt UniSecure Norway AS (50% ägande).

Vår kompetens är kundanpassade tekniklösningar inom kameraövervakning, DNA-teknik och säker förvaring, baserade på vårt breda produktutbud. Inom Vindico jobbar vi i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Taggar:

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera