Delårsrapport för perioden 2018-01-01 — 2018-03-31

Rapportperioden 2018-01-01 — 2018-03-31

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 3 496 tkr (3 853 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 104 tkr (– 824 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 395 tkr (-1 115 tkr).
 • Resultat per aktie – 9,16 öre (– 7,32 öre).

Händelser under perioden

 • Monica Hallin slutade på egen begäran som VD och koncernchef och Carl Schneider tillträdde som tf VD och koncernchef
 • Under kvartalet har 2 likviditetstillskott tillförts bolaget på totalt 2,1 Mkr inklusive en utökad checkkredit på 750 tkr.
 • Vindico Technology får första order från skola i Göteborgs stad på kamerainstallation i skola i Angered.
 • Vindico DNA Systems gör installation av ButiksDNA i Citygross, två ICA-butiker samt 2 JULA-butiker.
 • Vindico Safety får sin första order på UniBike för säker laddning av elcykelbatterier, ordervärde 40 tkr.
 • Två säljare anställs med placering i Stockholm.

Händelser efter periodens slut

 • Vindico har installerat Butiks-DNA i över 100 butiker totalt.
 • Stor medial uppmärksamhet kring Butiks-DNA.

VD har ordet

Försäljningen under första kvartalet blev något lägre än under jämförelseperioden, vilket bidrog till det negativa rörelseresultatet.

Försäljningen av kameraövervakningsprodukter i dotterbolaget Vindico Technology ökade under kvartalet och stod för ca 65% av den totala försäljningen under kvartalet bland annat beroende på installationer åt Göteborgs Stad enligt upphandlingsavtal. Kameror installerades på Angeredsgymnasiet med lyckat resultat, vilket också har uppmärksammats i media. Det är en förhoppning att ett antal skolor i Göteborg under året kommer att installera motsvarande system.

Försäljningen av Butiks-DNA i dotterbolaget Vindico DNA Systems har nu börjat ta fart mycket tack vare positiva resultat med färre stölder och minskat svinn. Flera större kedjor har börjat använda konceptet efter lyckade pilotinstallationer. I dagsläget använder ca 100 butiker Butiks-DNA som består dels av att man märker stöldbegärliga produkter med DNA-spray, dels av att man installerar spraysystem som sprayar rånare med DNA när de lämnar butiken. Under kommande kvartal förväntas en kraftigt ökad försäljning av Butiks-DNA.

I dotterbolaget Vindico Safety har försäljningen av produkter för säker laddning och förvaring varit svag under kvartalet, men förväntas öka under året bland annat efter lanseringen av UniBike som är en lösning för säker laddning av elcykelbatterier främst på arbetsplatser och i flerfamiljshus.

Vindico har ju länge brottats med lönsamhetsproblem, vilket helt enkelt har berott på för liten försäljning och för stor kostnadsmassa. Vi ser nu över kostnadsmassan och som ett led i detta kommer verksamheten från och med andra kvartalet att drivas i ett verksamhetsbolag, Vindico Technology. Detta förenklar administration och ekonomihantering väsentligt. I Technology kommer vi att arbeta med våra tre affärsområden

-          DNA-märkning

-          Kameraövervakning

-          Laddskåp

Historiskt har vi varit dåliga på att i säljprocessen utnyttja synergieffekter mellan dessa affärsområden men det skall nu förbättras och vi ser redan resultat.

Vindico har lidit länge av sega försäljningsprocesser inom affärsområdena DNA-märkning och kameraövervakning men känslan är att det nu börjar lossna varför jag ser fram emot en ökande försäljning och ett förbättrat resultat under kommande kvartal. Intresset på marknaden för våra produkter är stort och då inte minst för Butiks-DNA som nu har fått mycket uppmärksamhet i media.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under året se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under året.

Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 11 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:

Halvårsrapport            21 augusti 2018

Delårsrapport 3           16 november 2018                 

Bokslutskommuniké   15 februari 2019.

Mölndal den 9 maj 2018

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindicogroup.se

www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat Märk-DNA och Butiks-DNA, kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för bland annat surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. Vindico Group är listat på AktieTorget med tickern VSEC 


Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar