Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 4 maj 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 4 maj 2017 kl. 12:00.

Anmälan skall ske per e-post till info@vindicogroup.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Group AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 4 maj 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 maj 2017.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
 13. Övriga frågor
 14. Stämmans avslutande.

Punkt 9

Aktieägare representerande minst 43 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att de ordinarie externa styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt maximalt  100 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande minst 43 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Carl Schneider, Monica Hallin, Tomas Welin, Ann-Charlotte Salomonsson och Patrik Nordberg till ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att välja BDO Göteborg AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Peter Ericsson.

Punkt 11

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Punkt 12          

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 200 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vindico DNA Systems AB som berättigar till teckning av högst 200 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vindico DNA Systems AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vindico DNA Systems AB ska erbjuda ledande befattningshavare, styrelseledamöter och vissa nyckelpersoner att senast den 31 juli 2017 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet Black & Scholes värderingsmodell.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 juli 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska vara 2,50 kr.

Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande:

Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket.

För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgång till handlingar

Samtliga handlingar inklusive fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för

bolagets aktieägare senast den 19 april 2017 via bolagets hemsida, www.vindicogroup.se .

Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Mölndal i april 2017

Styrelsen

Vindico Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin
VD, Vindico Group AB
Mobil: 0733 23 45 06
Email: monica.hallin@vindicogroup.se 

Om Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager, marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar