Delårsrapport, perioden juli - december 1999

Delårsrapport, perioden juli - december 1999 Virtual Genetics har under perioden genomgått en snabb utveckling och inlett kommersialiseringsfasen som planerat. Företaget har under perioden haft en positiv rekryteringssituation, produktutveckling och strukturuppbyggnad. * Omsättningen steg till 1,5 MSEK under perioden (0,2) * Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,3) * Resultat efter finansiella poster blev -1,2 MSEK (-1,3) * Vinst per aktie -0,81 (-0,94) * En nyrekrytering per månad har skett * Riktad emission till Karolinska Institutet Holding AB genomförd * Etablering i lokaler på Karolinska Institutet Efter periodens slut så har en nyemission samt ett konvertibelt skuldebrev tillfört bolaget 11,3 MSEK. Förstudier med företagets produkter är planerade att genomföras vid större läkemedelsbolag under Q2. Verksamheten Inflödet av information för medicinsk forskning är stort och ökar kontinuerligt. Därmed står bioteknik- och läkemedelsföretag inför en omvälvning gällande forskningsmetodik för att möta den allt hårdnande konkurrensen. Det statliga amerikanska projektet HGP, Human Genome Project, (tidigare HUGO), samt de privata företagen, bl.a. Celera och Hyseq, vilka kartlägger det mänskliga genomet, är inne i sin slutfas. Celera har meddelat att de kommer att presentera en färdig kartläggning redan under innevarande vår. För att kunna utnyttja all denna information för forskningen, krävs datorstöd med kraftfulla programlösningar. De programvaror Virtual Genetics presenterar möjliggör för forskarna att på bästa sätt kunna utnyttja informationen för att snabbare identifiera nya möjligheter och mer kostnadseffektivt nå fram till effektiva läkemedel. Företaget har tagit fram högteknologiska produkter samt byggt upp infrastruktur för att på ett effektivt sätt kunna bistå forskarna med denna kompetens. Väsentliga händelser under perioden Virtual Genetics har under perioden genomgått en mycket snabb utveckling. Virtual Genetics har nu inlett kommersia-liseringsfasen. Företagets deltagande på mässor i Sverige och utomlands har givit stor upp-märksamhet för produkterna. De kontakter företaget har fått med läkemedels- och bioteknikföretag har utvecklats till givande företagsbesök vilka kommer att intensifieras under våren. Företaget avser att påbörja de första instal-lationerna av Virtual Adapt och Virtual GenePredict som planerat under Q2. Dessa installationer ger företaget möjlighet att testa programvarorna på plats hos kund. Den teknologiska utvecklingen för EU-projektet CIPRESS har nått sin slutfas. Presentation gjordes i december för EU:s granskare, vilka gav projektet högsta betyg. I projektet kvarstår nu att fortsätta verifiera och utvärdera systemen samt att slutredovisa i början av juni 2000. Medarbetare Rekryteringen har varit intensiv under perioden med en ny medarbetare rekryterad per månad. I dag har företaget 18 högt kvalificerade hel- och deltidsanställda medarbetare. Företaget avser att fortsätta rekrytera nyckelpersoner i oförminskad takt. Företaget har flyttat till 800 kvm nya lokaler på Karolinska Institutet i Solna för att klara den budgeterade rekryteringen och planerade infrastrukturen. Personalen har vidare kunnat ta del av ett optionsprogram om 150.000 optionsrätter. Programmet blev fulltecknat. Karolinska Institutet Holding AB har tecknat 70.000 aktier i en riktad nyemission. I anslutning till detta förs samtal om utvidgat samarbete mellan Karolinska Institutet och Virtual Genetics. Väsentliga händelser efter perioden Efter periodens utgång har nyemission genomförts med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen, som blev fulltecknad, uppgick till 6.290.768 SEK. Därtill tillkommer ett konvertibelt skuldebrev riktat till Lindbron AB, Joakim Cöster och Göran Mattisson på 6.000.000 SEK. Efter emissionskostnader tillförs bolaget cirka 11.300.000 SEK. Företaget har förvärvat ett betydande patent gällande maskininlärning, vilket kommer dess produkter till godo. Avsikten är att vidare aktivt söka och införliva viktiga patenterbara högteknologiska lösningar vilka kompletterar befintlig teknologi. Framtidsutsikter Virtual Genetics kommer att ytterligare intensifiera kommersialiseringsfasen genom att påbörja ytterligare 5-10 installationer under nästa budgetår. Framtida ökade intäkter kommer att genereras främst från licensavtal och värdeadderande tjänster på en kraftigt växande marknad. Företaget är fokuserat på en internationalisering. Dotterbolag i Europa finns i planerna, parallellt med en utvärdering av en eventuell etablering på den amerikanska marknaden. Målsättningen att marknadsnotera bolaget inom 12-24 månader kvarstår. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00660/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Prenumerera

Dokument & länkar