Delårsrapport januari - september 2001

VIRTUAL GENETICS LABORATORY AB (PUBL) Org nr 556342-0446 Delårsrapport januari - september 2001 Celera Genomics har ingått avtal med Virtual Genetics om anpassning och integration av Virtual Adapt med Celera's webbportal. Avtalet är värderat till 4mkr under 2001. Under tredje kvartalet har Virtual Genetics arbetat huvudsakligen med utveckling, portering och tester av nya versioner av Virtual Adapt till Celera Genomics och EidosMedia Srl. Första versionen av Virtual Predict har släppts. Omorganisation och nedskärningar har genomförts enligt plan. · Intäkterna under perioden 1 954 TSEK (1 017) · Rörelseresultatet -22 588 TSEK (-14 210) · Resultat efter finansiella poster -22 037 TSEK (-15 007) · Resultat per aktie -0,78 SEK (-0,75) · Kostnadsförda forsknings- och utvecklingskostnader har under perioden uppgått till c:a 15 MSEK inkl. c:a 4 MSEK för externa konsulter · Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 20 TSEK · Likviditeten uppgick per 2001-09-30 till 5,9 MSEK. Med vidtagna nedskärnings-åtgärder och nuvarande försäljning är koncernens likviditet tryggad till åtminstone kvartal 2, 2002 Kunder Arbetet med kundanpassning och integration av Virtual Adapt tillsammans med Celera Discovery System har pågått hela sommaren - en första leverans har redan skett. AstraZeneca har valt Virtual Predict som Data Mining verktyg inom avdelningen för Medicinal Chemistry. Virtual Predict har använts för att simulera bl.a. vattenlösligheten av hundratals substanser istället för att behöva genomföra experiment på laboratorium. Leverans av en ny version av Knowledge Engine till Italien har skett. Marknadsaktiviteter I pressen: I samband med offentliggörandet av Celera's beställning, har Virtual Genetics flera gånger figurerat i pressen; den 5 oktober publicerade Computer Sweden pressmeddelandet, och den 10 oktober lade DI ut en artikel på webben samtidigt som Bio Inform Newsletter publicerade en lång och positiv artikel om Virtual Genetics. Flera förfrågningar från amerikanska företag har kommit som resultat av BioInform's artikel. Mässor: Virtual Genetics demonstrerade produkterna Virtual Adapt och Virtual Predict på ISMB (9th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology) i Köpenhamn 21 - 25 juli med över 1 200 deltagare. Under hösten kommer Virtual Genetics att delta i två viktiga konferenser; BioNorth i Ottawa, Kanada den 5-8 november, tillsammans med en svensk delegation, och på BioTech Forum, Älvsjö, Stockholm den 28-30 november. Partnerskap: Virtual Predict ska utvärderas av två internationella företag som har egna Data Mining verktyg som kan kompletteras med Predicts funktioner; ett positivt resultat kan innebära tillgång till andra marknader genom ytterligare säljkanaler. Forskning och utveckling Virtual Predict version 1.0 har färdigställts efter förslag på förbättringar från utvärderingar som har pågått sedan april. Virtual Adapt har flyttats till plattformen Compaq Tru64 och integrerats med Celera Discovery System enligt avtal. En första installation sker under oktober. Ett forskningsprojekt med SICS (Swedish Institute of Computer Science) har initierats. Målet är att inkludera bl.a. lingvistiska metoder i sök- och analysalgoritmer i Virtual Adapt. Rickard Sandberg's artikel om "Whole Genome Characteristics Captured...", som var resultatet av ett forskningsprojekt inom företaget, publicerades i Genome Research i augusti 2001. Virtual Genetics undersöker möjligheten att utveckla resultatet till en produkt som kan vara av intresse för olika marknadssegment, t.ex. klinisk diagnostik. Framtidsutsikter Avtalet med Celera Genomics är ett stort genombrott för Virtual Genetics. Celera's portal används dagligen av tusentals forskare på läkemedels- och biotekföretag över hela världen. Det innebär att Virtual Adapt's funktionalitet kommer att synas av många inom Virtual Genetics marknadssegment. Denna installation öppnar även den amerikanska marknaden för Virtual Genetics produkter och tjänster. Planering av flera marknadsföringsaktiviteter pågår, som t.ex. utbildning av Celera's säljare samt deltagande på specifika kunddagar. Genomförda nedskärningar i form av personal, samt minskade lokal- och utvecklings-kostnader kommer att få fullt genomslag till första kvartalet 2002. Virtual Genetics går nu från ett utvecklingsbolag, till ett bolag med funktionella och kommersialiserbara produkter och med ett starkt fokus på marknadsföring och försäljning. Nästa rapporteringstillfälle blir i februari/mars 2002, och då med bokslutskommuniké för år 2001. Denna rapport har översiktligt granskats av företagets revisorer. Styrelsen Solna den 17 oktober 2001 För frågor kontakta Jack Robinson, VD Tel: 08 5088 4424 E-post: jack.robinson@vglab.com Hemsida: www.vglab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00850/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00850/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar