Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001 Virtus Data AB (publ) Virtus expanderar - öppnar nya kontor i Västerås, Linköping och Norrköping. Resultat efter finansiella poster för januari - september uppgick till 10,6 (8,5) MSEK. Nettoomsättningen under perioden ökade med 24 procent till 353,8 (286,0) MSEK. Tredje kvartalet kännetecknas av en fortsatt svag totalmarknad. Resultat efter finansiella poster under det tredje kvartalet uppgick till 0,7 (7,1) MSEK. Compaq har utsett Virtus till "SAN Systems Integrator" vilket innebär att de båda företagen blir nära samarbetspartners på den svenska datalagringsmarknaden. Efter periodens slut: Virtus startar nytt bolag, Virtus Östergötland tillsammans med ett 40-tal medarbetare från tidigare Alfaskop. Verksamheten beräknas starta den 1 november med kontor i Norrköping och Linköping. Perioden i sammandrag Efter en mycket god inledning av året har systemförsäljningen de två senaste kvartalen påverkats kraftigt negativt av det allt sämre konjunkturläget. Nettoomsättningen för tredje kvartalet stannade vid 97 MSEK för systemförsäljningen. Den allmänna nedgången har medfört en ökad försiktighet hos kunderna. Osäkerheten på marknaden kännetecknas av uppskjutna investeringsbeslut och reviderade IT-projekt. Trots allmän nedgång har Virtus under perioden ytterligare förstärkt bolagets position som ledande specialist inom högtillgänglig IT- infrastruktur. Konsultverksamheten har expanderat kraftigt och ett flertal nya kompetensområden har tillkommit, t ex Systems Management och IT-Management. Dessutom har Virtus-koncernen etablerat sig i Västerås och inom kort öppnas nya kontor även i Norrköping och Linköping. Därmed stärker Virtus greppet om Mellansverige. Virtus har erhållit större order under tredje kvartalet från Astra, Ericsson och Telecomputing. Virtus har under perioden också förstärkt bolagets strategiska samarbeten med Compaq, SUN och Quest. Verksamheten Compaq har utsett Virtus till "SAN Systems Integrator" (SSI) i Sverige. Det innebär konkret att de båda företagen blir nära samarbetspartner på den svenska datalagrings-marknaden. För kunderna ger SSI-samarbetet bland annat följande fördelar: · Virtus och Compaq kan gemensamt erbjuda breda lösningar på kundernas problem. · Omfattande utbildningsinsatser ökar arbetslagens kompetens, vilket garanterar både säkra och väl fungerande lösningar. · Kunden får en enda kontaktperson, som tar ansvar för att lösningen fungerar fullt ut. Virtus har under perioden fått en betydande order från AstraZeneca R&D Södertälje. I ordern ingår leverans och installation av en ny databasserver samt lagringssystem. Affären är initialt värd 5 miljoner kronor. Installationen pågår och systemet beräknas vara i drift i början av november. Nya produkter & tjänster Virtus investerar nu i att bli en av de ledande leverantörerna i Sverige av Systems Management-lösningar, lösningar som förenklar övervakning, drift och underhåll av IT-system. Flera av landets mest erfarna konsulter inom Systems Management har redan rekryterats till Virtus, och företaget räknar med att expandera ytterligare inom området. Det finns mycket pengar att tjäna för dem som väljer att arbeta aktivt med Systems Manage-ment, både i effektivitet och högre driftkvalitet. Med ett proaktivt, förebyggande underhåll så minskar risken radikalt för driftstörningar och avbrott. Företagens IT-ansvariga kan därmed koncentrera sig på andra arbetsuppgifter. Ansvarig för Virtus Systems Management-verksamhet är Christer Berlin, VD för Virtus Västerås. Händelser efter periodens slut Virtus bildar ett nytt bolag, Virtus Östergötland tillsammans med ett 40- tal medarbetare från tidigare Alfaskop. Det nya bolaget startar verksamheten i början av november med kontor i både Linköping och Norrköping. Den operativa ledningen av det nya bolaget utgörs av Tomas Silén, VD, Håkan Lindholm, vVD/försäljningschef och Conny Passmark, konsult-chef. Samtliga har tidigare haft ledande befattningar inom Alfaskop. Inriktningen för det nya bolaget är konsultverksamhet med fokus på Microsoft- och Unixplattformar. Genom denna homogena och kompetenta grupp får Virtus redan från början en väl fungerande verksamhet i Linköping/Norrköping-regionen. Det stärker dessutom ytterligare företagets position som ledande leverantör av högtillgängliga plattformar för affärskritiska system. Nettoomsättning och resultat Virtus nettoomsättning uppgick till 353,8 (286,0) MSEK för de första nio månaderna 2001, en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 109,5 (102,9) MSEK. Ökningstakten har väsentligen avmattats under de två senaste kvartalen, en effekt av den svaga totalmarknaden. Orderingången inom Virtus marknadssegment uppvisar normalt en säsongvariation med högre volymer under andra och fjärde kvartalet, vilket resulterar i en bättre lönsamhet under dessa kvartal. Virtus resultat påverkas inte i nämnvärd utsträckning av valutakurs- förändringar. Konsultverksamheten har under rapportperioden uppvisat en god beläggningssituation. I februari lanserades Virtus Storage Providers erbjudande av datalagring och säkerhets-kopiering som tjänst. Under startskedet beräknas bolaget vara förlustbringande och har under de första nio månaderna belastat koncernens rörelseresultat med 3,5 MSEK. Periodens rörelseresultat blev 11,2 (10,0) MSEK - motsvarande en rörelsemarginal om 3,2 (3,5) procent, en minskning om 0,3 procentenheter. Det sämre konjunkturläget har inneburit kundförluster för Virtus under det tredje kvartalet 2001, vilka belastat rörelseresultatet med 0,8 MSEK. Finansnettot uppgick under perioden till -0,6 (-1,5) MSEK. Under 2001 har Virtus räntebär-ande lån amorterats ned, vilket därmed reducerat den finansiella risken. Finansnettot var under det tredje kvartalet 0,0 MSEK. Periodens bedömda skattekostnad om 3,3 (2,7) MSEK motsvarar 30 (30) procent av resultat före skatt, den faktiska genomsnittliga skattebelastningen under de närmast tre föregående verksamhetsåren. Resultat efter bedömd skattekostnad uppgick till 7,3 (5,8) MSEK, eller 1,54 (1,22) kronor per aktie. Avkastningen på totalt kapital för rapportperioden uppgick till 13,1 procent, en något lägre avkastning jämfört med 14,1 procents räntabilitet de första nio månaderna 2000. Redovisningsprinciperna har under 2001 varit oförändrade jämfört med räkenskapsåret 2000. Balansräkning Immateriella tillgångar uppgick vid periodens utgång till 0,8 (0,8) MSEK. Inga nedskriv-ningar av redovisat värde bedöms vara nödvändiga. Soliditeten har ökat till 30,5 (14,8) procent vid periodens utgång. Koncernen hade vid periodens slut räntebärande skulder på 9,3 MSEK. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,9 (19,0) MSEK under perioden. De likvida medlen uppgick den 30 september 2001 till 0,4 (20,5) MSEK. Därutöver fanns 30,7 MSEK i outnyttjade krediter. Kassalikviditeten per 30 september 2001 uppgick till 136 (106) procent. Investeringar Bruttoinvesteringarna under de första nio månaderna uppgick till 4,5 (1,7) MSEK och avsåg främst infrastrukturinvesteringar i Virtus Storage Provider samt datorer och kontors-utrustning. Under perioden har inga avyttringar eller utrangeringar av betydelse skett. Medarbetare Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 85 (64), medan antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 104 (71). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och vissa koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning under perioden var 8,3 (4,9) MSEK. Rörelse-resultatet för perioden blev 1,0 (- 0,5) MSEK. Resultat före skatt för de första nio månaderna var 0,9 (- 0,5) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,1 (0,3) MSEK vid periodens utgång. Under perioden har samtliga aktier av serie A omstämplats till serie B. Samtliga aktier i Virtus Data AB (publ) är därmed av serie B. Kommande rapporttillfälle Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2001 offentliggörs den 5 februari 2002. Delårsrapport för perioden januari - mars 2002 offentliggörs den 24 april 2002. Delårsrapport för perioden januari - juni 2002 offentliggörs den 21 augusti 2002. Delårsrapport för perioden januari - september 2002 offentliggörs den 23 oktober 2002. För ytterligare information kontakta Christer Hjelmstedt, CEO Virtus Data AB, Tel: 08-444 12 44, Mobil: 073-660 37 00, E-mail: christer.hjelmstedt@virtus.se Johan Mattsson, VP Finance, Virtus Data AB, Tel: 08-444 12 44, Mobil: 073-660 37 01, E-mail: johan.mattsson@virtus.se Stockholm den 18 oktober 2001 Verkställande direktören Virtus Data AB (publ) Org nr 556496-7221 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00740/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00740/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Virtus är en ledande svensk systemintegratör och konsult inom högtillgängliga IT-plattformar för affärskritiska system. Virtus arbetar med systemförsäljning, konsult-verksamhet, programvaruverktyg och datalagringstjänster (SSP).

Dokument & länkar