SBI-listade Vision Park kallar till extra bolagsstämma

SBI-listade Vision Park kallar till extra bolagsstämma inför sammanslagningen med norskägda Multi Media Norden Vision Park kallar till extra bolagsstämma den 15 december 1999. Bolagsstämman föreslås fatta beslut inför den förestående sammanslagningen med den skandinaviska distributören Multi Media Norden. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en nyemission om 3,9 miljoner aktier. Till styrelseledamöter föreslås omval av Leif Medin, Ingemar Claesson och Björn Holmqvist samt nyval av Lars Grinde från Multi Media Nordens huvudägare Norsk Vekst, tillika styrelseordförande i Multi Media Norden, Petter Fjellstad, styrelseledamot i Multi Media Norden och Arne Berggren, styrelseledamot i Multi Media Norden. Ändring av bolagsordningen föreslås genom att räkenskapsåret ändras till kalenderår och att konverteringsreglerna avseende A-aktier tas bort. Genom samgåendet med Multi Media Norden skapar Vision Park ett ledande bolag inom e-underhållning, som täcker hela värdekedjan från mjukvaruutveckling till distribution. Vision Parks tonvikt på utveckling av e-underhållning och förlagsverksamhet kombineras med Multi Media Nordens fokus på förlagsverksamhet, distribution och inlicensiering av internationella dataspel. Den kombinerade produkt-portföljen rymmer ett brett spektrum av spel med titlar som BackPacker, Tomb Raider med Lara Croft och Might and Magic. Multi Media Norden tillför Vision Park kompetens från framför allt kommersiell distribution av underhållning samt ett etablerat internationellt kontaktnät. Den extra stämman hålls den 15 december 1999 kl. 10.30 i Aragons lokaler på Mäster Samuelsgatan 6 i Stockholm. För ytterligare information kontakta: Thomas Brühl, VD Vision Park 08-663 92 40h K Vision Parks affärsidé är att för en konsumentmarknad utveckla, producera och förlägga interaktiva underhållningskoncept präglade av innovativt tänkande i kombination med hög teknisk och konstnärlig kvalitet. Företaget utvecklar idag cd-romspel, e-underhållning samt interaktiv utbildning. Produktionerna utvecklas av team vid huvudkontoret i Stockholm samt i Göteborg och Köpenhamn. Under verksamhetsåret 98/99 omsatte Vision Park 21 Mkr och generade en vinst om 82 kkr. B-aktien noteras sedan september 1997 på SBI-listan. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Styrelsen i Vision Park Entertainment AB (publ), 556541-1179, kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 1999 kl 10.30. Bolagsstämman hålls hos Aragon Fondkommission, Mäster Samuelsgatan 6, 1 tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 3 december 1999, dels göra anmälan till bolaget senast den 9 december 1999, kl 16.00, under adress Vision Park Entertainment AB, Linnégatan 6, 3 tr, 114 85 STOCKHOLM, telefon 08 - 663 92 40, telefax 08 - 663 13 60. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 december 1999 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. Följande ärenden skall behandlas. 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 8. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 9. Val av ny styrelse. 10. Övriga frågor och bolagsstämmans avslutande. Det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag är följande. 7. Beslut om styrelsens förslag till nyemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av högst 3.900.000 aktier av serie B. I övrigt innebär förslaget attbolagets aktiekapital ökas med högst 975.000 kr, attde nya aktierna med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt i sin helhet skall erbjudas att tecknas av aktieägarna i Multi Media Norden AS i enlighet med specifiserad förteckning i proportion till deras innehav av aktier i Multi Media Norden AS, varför överteckning inte kan ske, attteckning skall ske senast den 22 december 1999, attde teckningsberättigade som betalning för de nya aktierna tillskjuter sina aktier i Multi Media Norden AS i proportion till sina innehav av aktier i Multi Media Norden AS , varvid apportegendomen skall vara Vision Park Entertainment AB (publ) tillhanda senast den 29 december 1999, attemissionen är ogiltig och inte skall genomföras om teckningsberättigade inom teckningstiden ej tecknar sig för lägst 91 procent av de nya aktierna, attde nya aktierna skall ha ett nominellt belopp om 0,25 kronor, attteckningskursen är 20,25 kronor per nyemitterad aktie, attde nyemitterade aktierna har rätt till utdelning för innevarande räkenskapsår, dvs 990501 - 000430, 8. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att beslut fattas om ändrad lydelse av bolagsordningen innebärande attaktiekapitalets gränser ändras till lägst 1.950.000 kr och högst 7.800.000 kr, attbolaget endast skall ha aktier av serie B innebärande konvertering av befintliga aktier av serie A till serie B, varvid bolagsordningens bestämmelser om högsta antal aktier av varje aktieslag, företrädesrätt för olika aktieslag samt konvertering av aktie från serie A till serie B utgår, attmöjlighet införs att utse styrelsesuppleanter till samma antal som antalet styrelseledamöter attbolagets räkenskapsår skall vara kalenderår, attuppräkningen av vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie bolagsstämma kompletteras med framläggande av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Val av ny styrelse Till styrelseledamöter föreslås Leif Medin, Ingemar Claesson, Björn Holmqvist, Lars Grinde, Petter Fjellstad och Arne Berggren. Till styrelsesuppleant föreslås Peter Näslund. Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7 ovan hålls tillgänglig hos bolaget senast en vecka före bolagsstämman och kommer tillsammans med informationsmaterial att skickas till samtliga aktieägare. Aktieägare företrädande mer än två tredjedelar av rösterna i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta i enlighet med ovan framlagda förslag. Stockholm den 15 november 1999 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar