Delårsrapport för perioden januari-september 2001

Delårsrapport för perioden januari-september 2001 · Resultat före goodwill 0,5 Mkr (f.å. 1,0 Mkr) · Nettoomsättningen 28,2 Mkr (f.å. 28,4 Mkr) · Utgående orderstock 10,2 Mkr (f.å. 8,1 Mkr) · Licensintäkter ökade med 23% Ekonomi Resultatet före goodwillavskrivningar blev 459 Tkr. Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad och uppgick till 28 230 Tkr. Orderingången uppgick till 22 490 Tkr (f.å. 23 333 Tkr). Utgående orderstock var 10 153 Tkr (f.å. 8 138 Tkr). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 7 541 Tkr. Soliditeten är 54%. Antalet anställda i koncernen uppgick till 49 (f.å. 47). Under årets första tre kvartal har tillväxten för licensintäkter (+23%) och konsultintäkter (+13%) varit tillfredsställande i rådande marknadsklimat medan övriga intäkter, i huvudsak hårdvaruförsäljning, har minskat. Verksamheten Allmänt Tredje kvartalet, med traditionellt stort semesteruttag och låg aktivitet i marknaden, är alltid årets svagaste. Kvartalet har utfallit som förväntat och verksamheten har varit stabil. Vitec Energy AB Arbetet med att integrera verksamheten ur MiniMax Energy med Vitec Energy har fortsatt. Kontoret i Linköping har avvecklats och verksamheten har flyttats till Göteborg där ledningen i Vitec Energy sitter. På den svenska Fjärrvärmemässan presenterade Vitec det nya produktsortimentet. Mässan, som genomförs bara vart tredje år, blev en framgång för Vitec där många nya kundkontakter skapades. Vitec Fastighetssystem AB Under september hölls Elmiamässan som arrangeras vartannat år. Vitecs satsning var den största hittills i företagets historia. Ett femtiotal nya affärskontakter knöts under mässdagarna där Vitec bl.a. lanserade sin nya webbportal för affärssystem för fastighetsbolag, VitecEntré. Under perioden har Vitecs nya användarförening bildats. Användarföreningen är ett samgående mellan de olika föreningar som tidigare funnits och medlemmar är företag som är kunder till Vitec. Användarföreningen kommer regelmässigt att bidra till Vitecs kundorienterade utveckling genom strategi- och programråd. Ett avtal har tecknats med föreningen om ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete. Ekonomisk information Kommande rapporttillfällen: Februari 2002 - bokslutskommuniké. Resultaträkningar koncernen (tkr) [REMOVED GRAPHICS] Balansräkningar koncernen (tkr) [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal [REMOVED GRAPHICS] Bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Not 2 Investeringar Koncernens investeringar under årets första sex månader uppgick till totalt 1 860 Tkr. Ca 1 360 Tkr avser förvärv av immateriella rättigheter. Not 3 Långfristiga skulder Bland långfristiga skulder redovisas 3,4 Mkr avseende två konvertibla förlagslån. Lån 2000-04 uppgår till 2 290 Tkr och löper under perioden 1 april 2000 - 31 mars 2003. Konvertering kan ske i mars 2003 till en kurs av 26,24 kr. Lån 2001-06 uppgår till 1 170 Tkr och löper under perioden 1 juni 2001 - 31 maj 2004. Konvertering kan ske i april 2004 till en kurs av 8,56 kr. Vid full konvertering uppgår utspädningen till ca 6,5 % av kapitalet och 1,8% av rösterna. Not 4 Eget kapital Aktiekapitalet per den 30 september 2001 utgörs av 1 000 000 A-aktier och 2 464 000 B-aktier. Nominellt värde är 50 öre. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Umeå den 29 oktober 2001 Lars Stenlund Verkställande direktör Vitec i Umeå AB (publ) utvecklar och marknadsför programvaror för energibranschen och fastighetsbranschen. Bolaget har växt med över 50 procent per år de tre senaste åren. Koncernen har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Helsingborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget. http://www.vitec.se Kontaktperson: Lars Stenlund tel:070-659 49 39 lars.stenlund@vitec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00270/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00270/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar