Bokslutskommuniké 2012

Hög tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Fjärde kvartalet

Kvarvarande verksamhet:

 • Omsättningstillväxten var 24 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 98 MSEK (82), motsvarande en ökning om 20 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12 MSEK (2), motsvarande en rörelsemarginal om 12 procent (2).
 • Den 1 oktober delades transplantationsverksamheten ut till aktieägarna i Vitrolife varför den redovisas i rapporten som avvecklad verksamhet. Utdelningen medförde en icke-skattepliktig finansiell reavinst i Vitrolifekoncernen om 303 MSEK, vilket var mellanskillnaden av marknadsvärdet på Xvivo aktierna vid notering och det bokförda värdet på Xvivos nettotillgångar i Vitrolife vid utdelningstillfället.
 • Vitrolife slutförde förvärvet av Cryo Management Ltd, en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF, baserat i Ungern. Förvärvet har bidragit med 3 MSEK till koncernens intäkter under fjärde kvartalet.
 • Ytterligare två stämningar i USA inlämnade mot Vitrolifes amerikanska dotterbolag avseende transplantationsprodukten Perfadex®. Eftersom produkterna sålts före utdelningen av Xvivo hanterar Vitrolife stämningarna även framgent.

Helåret

Koncernen inklusive avvecklad verksamhet:

 • Försäljningen uppgick till 404 MSEK (356).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 MSEK (41).

Kvarvarande verksamhet:

 • Omsättningstillväxten var 18 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 362 MSEK (308), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50 MSEK (21), motsvarande en rörelsemarginal om 14 procent (7).
 • Resultat före skatt exklusive reavinst Xvivo uppgick till 50 MSEK (23).
 • Det operativa kassaflödet var 58 MSEK (22).
 • Thomas Axelsson utsågs till VD för Vitrolife.
 • Studie presenterades på ESHRE-konferensen som visade att Vitrolifes patenterade produkt EmbryoGlue® återigen visat sig förbättra chansen till graviditet.
 • Vitrolife förvärvade Cryo Management Ltd.

Efter årets utgång

 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,60 SEK (0,60) per aktie.

Göteborg 7 februari 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 februari 2013 kl. 08:30.

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar