Bokslutskommuniké 2017:Fortsatt lönsam tillväxt

Fjärde kvartalet:

 •  Försäljningen uppgick till 271 MSEK (251), motsvarande en ökning med 8 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 11 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 103 MSEK (96), motsvarande en marginal om 38 procent (38). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) negativt om 5 MSEK.
 •  Nettoresultatet uppgick till 69 MSEK (60), vilket gav ett resultat per aktie om 3,15 SEK (2,74). 

Helåret: 

 •  Försäljningen uppgick till 1 046 MSEK (856), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 22 procent i lokala valutor varav den organiska tillväxten utgjorde 19 procent.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 408 MSEK (303), motsvarande en marginal om 39 procent (35). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) negativt om 7 MSEK.
 •  Fortsatt framgångsrik lansering av EmbryoScope+.
 •  Lansering av RapidVit™ Omni, ett mediasystem för vitrifikation (snabb nedfrysning) av ägg och embryon.
 •  Nettoresultatet uppgick till 265 MSEK (191), vilket gav ett resultat per aktie om 12,14 SEK (8,77).

Efter periodens utgång: 

 •  Förvärv av licensrättigheter till teknologi för embryoöverföring.
 •  Marknadsgodkännande för EmbryoScope i Kina.
 •  Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 3,70 SEK (2,60) per aktie.

Göteborg, 8 februari 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar