Delårsrapport januari – juni 2013

Fortsatt god utveckling

  • Omsättningstillväxten var 29 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 116 MSEK (95), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 MSEK (13), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (13).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 12 MSEK (11), vilket gav ett resultat per aktie om 0,62 SEK (0,54).
  • Utdelning om 0,60 (0,60) SEK per aktie, totalt 11 898 562 SEK (11 737 661).
  • Vitrolife har per den 1 april 2013 utnyttjat en option och förvärvat samtliga aktier i HertArt ApS.

Första halvåret:

Kvarvarande verksamhet

  • Omsättningstillväxten var 28 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 221 MSEK (181), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 MSEK (23), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (13).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 24 MSEK (18), vilket gav ett resultat per aktie om 1,22 SEK (0,92).

Göteborg 12 juli 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 12 juli 2013 kl. 08:30

___________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

___________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar