Delårsrapport januari – juni 2013

Fortsatt god utveckling

  • Omsättningstillväxten var 29 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 116 MSEK (95), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 MSEK (13), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (13).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 12 MSEK (11), vilket gav ett resultat per aktie om 0,62 SEK (0,54).
  • Utdelning om 0,60 (0,60) SEK per aktie, totalt 11 898 562 SEK (11 737 661).
  • Vitrolife har per den 1 april 2013 utnyttjat en option och förvärvat samtliga aktier i HertArt ApS.

Första halvåret:

Kvarvarande verksamhet

  • Omsättningstillväxten var 28 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 221 MSEK (181), motsvarande en ökning med 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 MSEK (23), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (13).
  • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, fertilitet, om inte annat anges.
  • Nettoresultatet uppgick till 24 MSEK (18), vilket gav ett resultat per aktie om 1,22 SEK (0,92).

Göteborg 12 juli 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 12 juli 2013 kl. 08:30

___________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

___________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar