Delårsrapport januari-mars 2012

Stark försäljningstillväxt i Asien och förstärkt rörelseresultat

Första kvartalet i korthet

  • Omsättningstillväxten var 11 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 100 MSEK (88), motsvarande en ökning om 13 procent i SEK. Fertilitetsförsäljningen i Asien ökade med 50 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 MSEK (10), motsvarande en ökning om 49 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent (12).
  • Resultat före skatt uppgick till 14 MSEK (12). Nettoresultatet uppgick till 9 MSEK (9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,47 SEK (0,45).
  • Det operativa kassaflödet var 14 MSEK (4).
  • Styrelsen beslutade att inleda förberedelser för en avknoppning av transplantationsverksamheten. Avknoppningen planeras ske under andra halvåret 2012 genom utdelning av aktierna i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB i enlighet med "Lex Asea".
  • Per 31 mars hade det erforderliga antalet patienter, 12 stycken, transplanterats i STEEN Solution™-studien i USA, vilken syftar till att utgöra underlag för ansökan om försäljningsgodkännande i USA.

Göteborg 19 april 2012
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 april 2012 kl. 15:00.

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar