Delårsrapport januari-mars 2013: Hög tillväxt och förbättrat resultat

Första kvartalet i korthet

Kvarvarande verksamhet:

  • Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 105 MSEK (86), motsvarande en ökning om 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17 MSEK (10), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (12).
  • Nettoresultatet uppgick till 12 MSEK (7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,61 SEK (0,38).

Efter balansdagen

  • Vitrolife ingick under 2010 ett samarbetsavtal med det danska bolaget HertArt ApS med syfte att utveckla ett nytt sortiment av engångsprodukter i plast för IVF benämnt Labware. Vitrolife förvärvade som en del i samarbetsavtalet 25 procent av aktierna i HertArt. Vitrolife har per den 1 april 2013 utnyttjat en option och förvärvat samtliga aktier i bolaget.

Göteborg 19 april 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 april 2013 kl. 08:30.

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på ungefär 100 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar