Delårsrapport januari-september 2007

• Omsättningen ökade med 9 procent till 141,4 MSEK (129,5). Rensat för valutaeffekter var ökningen 12 procent. Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till 44,6 MSEK (41,0), motsvarande en ökning med 9 procent. Korrigerat för negativa valutaeffekter var ökningen 12 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 11 procent till 97,5 MSEK (87,6), och bruttomarginalen förbättrades till 69 procent (68). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 7 procent till 30,5 MSEK (28,4) och bruttomarginalen var 68 procent (69), trots extra kostnader i samband med lanseringen av helt ny produktserie.

• Rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 17,9 MSEK (16,1), vilket ger en rörelsemarginal om 13 procent (12). För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 4,1 MSEK (6,5).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 10 procent till 37,5 MSEK (34,2). Detta motsvarar en marginal om 27 procent (26). För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader till 10,5 MSEK (12,6), en marginal om 24 procent (31).

• Fortsatt kraftig satsning på forsknings- och utvecklingsaktiviteter, 13,9 procent (14,0) av försäljningen, 14,4 procent (14,9) för tredje kvartalet.

• Koncernens nettoresultat ökade till 28,2 MSEK (13,1), varav 7,7 MSEK (6,0) för tredje kvartalet. Aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag har skett med 12,3 MSEK (-), varav 4,1 MSEK (-) för tredje kvartalet.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,0 MSEK (18,4), varav 5,6 MSEK (9,9) för tredje kvartalet.

• Resultatet per aktie ökade till 1,42 SEK (0,66), varav 0,39 SEK (0,30) för tredje kvartalet.

• Soliditeten uppgick till 83 procent (79).

• Lansering av ny produktserie inom Fertilitet, G5 serien.Kungsbacka 25 oktober 2007

Magnus Nilsson
Verkställande direktörKontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar