Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 27 april 2011, består av:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB
Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder
Martin Lewin, företräder Eccenovo AB
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 19 april 2012:

-  att ordförande vid stämman skall vara Patrik Tigerschiöld.

-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär ett oförändrat styrelsearvode.

-  omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau och Barbro Fridén samt nyval av Carsten Browall (arbetande styrelseordförande på Unfors RaySafe AB). Madeleine Olsson-Eriksson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Patrik Tigerschiöld (omval).

att en ny valberedning inrättas inför 2013 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2012 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För frågor hänvisas till:

Henrik Blomquist, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 16 mars 2012 kl. 11:00

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90.

E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar