Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Perioden 1 juli–30 september 2007
• I det pågående omstruktureringsarbetet har justeringar av tidigare ingångna avtal och intäktsföringar genomförts under perioden. Perioden belastas även med tillkommande kostnader för ett antal projekt, samt avsättning för befarade kundförluster. Sammanlagt belastar dessa justeringar periodens omsättning med –19,5 Mkr och rörelseresultatet med –17,7 Mkr.
• Omsättningen för perioden uppgår efter ovanstående justeringar till 55,0 (45,3) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgår efter ovanstående justeringar till –28,4 (4,4) Mkr. Resultatet efter skatt uppgår till –21,6 (2,9) Mkr och resultat per aktie uppgår till –1,27 (0,19) kr.

Perioden 1 januari–30 september 2007
• Värmekyl Grossisten, VKG, redovisar för delårsperioden en omsättning om 202,0 Mkr (106,8) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgår för delårsperioden till –46,7 (6,4) Mkr. Resultatet efter skatt uppgår till –35,7 (4,9) Mkr och resultatet per aktie uppgår till –2,21 (0,39) kr.

Framtidsutsikter
• Tidigare lämnad prognos om årsomsättning uppgående till 360–390 Mkr revideras till en beräknad årsomsättning uppgående till 310–330 Mkr. Tidigare lämnad prognos om positivt rörelseresultat i kvartal 4 ligger fast. Även prognosen om ett negativt rörelseresultat för helåret 2007 kvarstår.


Frågor kring delårsrapporten kan ställas till:

Tom Ekevall Larsen
Verkställande direktör/koncernchef
Mob. +46 (0)761-35 21 25

Tomas Thorsbrink
Ekonomidirektör
Mob. +46 (0)76-826 66 15

Kontakt

  • VKG Energy Services AB
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar