Delårsrapport 1 januari–30 juni 2010

​Omfattande omställningsprocess och behov av kapitalförstärkning

Kvartal 2 (1 april–30 juni 2010)

 • Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 54,2 (51,2) Mkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,8 (-11,8) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -5,1 (-12,9) Mkr vilket motsvarar -0,07 (-0,21) kr per aktie.
 • Likviditeten i VKG koncernen har under kvartalet varit ansträngd och omställningsprocessen fortgår.
 • Affärsområde Installation har haft en svag inledning på året på grund av prispress och finanskrisens effekter på avsättningsmarknaden.
 • Affärsområde Energi & Driftteknik påverkas negativt av lägre volymer än föregående år. Utöver detta har omstruktureringar belastat affärsområdet.
 • Affärsområde Villavärme har haft en fortsatt positiv utveckling under året.

Halvår (1 januari–30 juni 2010) 

 • Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 108,5 (108,6) Mkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,6 (-16,6) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -14,1 (-18,9) Mkr vilket motsvarar -0,19 (-0,30) kr per aktie.
 • Antal anställda per den 30 juni var 142 (159).  

Händelser efter periodens utgång

 • VKG Energy Services har offentliggjort en företrädesemission om 9,0 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • VKG Energy Services har kommunicerat viktig information avseende bolagets strategi. Styrelsens slutsats av sitt arbete är att VKG-koncernens samlade affärsidé inte är hållbar, trots att de enskilda dotterbolagens verksamhet, var och en för sig, kan vara sund.

Taggar:

Dokument & länkar