Pressmeddelande Bromma den 9 juli 2010 VKG offentliggör informationsbroschyr avseende företrädesemission

En informationsbroschyr avseende företrädesemissionen, beslutad av styrelsen den 2 juli 2010, tillhandahålls från och med idag på VKG:s hemsida www.vkg.se.

Informationsbroschyren kommer även att finnas tillgänglig på Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se, från och med den 13 juli. Om du önskar beställa informationsbroschyr eller anmälningssedel, vänligen kontakta Aktieinvest på telefon 08-50 65 17 95.

 

Villkor i korthet

En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,12 kronor per aktie.

 

Tidplan

9 juli 2010 13 – 27 juli 2010 13 – 22 juli 2010 13 juli 2010

Avstämningsdag Teckningsperiod Handel i teckningsrätter Handel med betalda tecknade aktier inleds (Observera att detta datum har ändrats).


Teckningsåtagande och garantiförbindelse

54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom ett teckningsåtagande av huvudägaren Mannerheim Invest AB, vilken även garanterar resterande del av nyemissionen. Ingen garantiersättning utgår.

För mer information kontakta:

Fredrik Mannerheim, vd VKG Energy Services AB (publ) Mobil: 070-311 0860 E-post: fredrik.mannerheim@vkg.se

VKG Energy Services AB (publ) erbjuder systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för kommersiella och offentliga fastigheter, industrier, flerbostadshus samt småhus. VKG:s aktie är noterad på Nasdaq OMX:s alternativa marknadsplats First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. För mer information se www.vkg.se


VKG Energy Services AB (publ), Gårdsfogdevägen 7, 168 66 Bromma Växel: 08-444 50 77, www.vkg.se Org.nr: 556684-9393

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB