VKG Energy Services offentliggör företrädesemission och kommunicerar viktig information avseende bolagets strategi

I syfte att stärka bolagets svaga finansiella ställning har styrelsen för VKG Energy Services, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2010, beslutat om en nyemission om 9,0 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom teckningsåtaganden och resterande del av emissionen är garanterad.

Företrädesemissionen i korthet

  • Nyemission om 9,0 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare i VKG
  • En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till emissionskursen 0,12 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag infaller den 9 juli 2010. Teckningsperioden löper under perioden 13 – 27 juli 2010.
  • 54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom teckningsåtagande och resterande del av nyemissionen är garanterad.

Bakgrund och motiv

Den pågående omställningsprocessen och en svag efterfrågan innebär att styrelsen måste vidta fortsatta åtgärder avseende verksamheten och stärka balansräkningen. För att säkerställa bolagets tillgång till kapital har styrelsen i VKG därför beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen är säkerställd genom teckningsåtaganden och en emissionsgaranti, för vilken ingen ersättning utgår.

 Omställningsprocessen i VKG är omfattande varför styrelsen i VKG har arbetat närmre den operativa verksamheten under de senaste månaderna. Under denna tid har det visat sig att det, utöver en operativ omställningsprocess, även krävs en strategisk omställningsprocess. Med anledning härav har styrelsen initierat ett strategiarbete där olika scenarion kring VKG:s framtid utvärderats, analyserats och beslutats. Bland annat har en omorganisation initierats där dotterbolagen delegerats större ansvar över den operativa verksamheten samtidigt som en anpassning skett och sker av moderbolagets omkostnader.

 Genom styrelsens arbete har det tydliggjorts att de förväntade synergieffekterna mellan dotterbolagen samt mellan de olika affärsområdena är begränsade. Att affärsområden samt dotterbolag med olika affärsidéer skall kunna tillföras positiva synergieffekter av en gemensam ägare (d.v.s. moderbolaget) genom gemensamma processer m.m. har visat sig vara överskattat. Styrelsens slutsats av sitt arbete är att VKG-koncernens samlade affärsidé inte är hållbar, trots att de enskilda dotterbolagens verksamhet, var och en för sig, kan vara sund. Som en följd av dessa konstateranden kan VKG:s pågående omorganisation och omställning därför i närtid även komma att omfatta avyttring av dotterbolag och/eller affärsområden.

 Som en följd av bolagets utsatta situation och för att minska en del av bolagets finansiella börda kommer Fredrik Mannerheim och Gunnar Mannerheim tillsvidare avstå styrelsearvoden. Ersättning för VD- och CFO-funktionen i VKG till Mannerheim Invest kommer tillsvidare ej heller utgå. Vidare har Mannerheim Invest och VKG överenskommit att amorteringsfrihet för resterande del av 2010 beviljats på det lån om 24 miljoner kronor Mannerheim Invest har lämnat till VKG. Bolaget har även överenskommit om amorteringsfrihet för resterande del av 2010 med VKG:s största långivare bland kreditinstituten.

 Om inte styrelsen vid genomförandet av de pågående omställningsprocesserna finner att VKG:s samlade verksamhet kan uppnå potential för en hållbar lönsamhet så kan bolagets styrelse komma att överväga ett byte av marknadsplats för bolagets aktier eller ansöka om att bolaget avnoteras.

 ”VKG genomgår en omfattande förändringsprocess som kräver ytterligare likviditet. För att stärka bolagets kapitalbas och genomföra nödvändiga förändringar har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission om 9 miljoner kronor”, säger bolagets VD Fredrik Mannerheim.

  Huvudsakliga villkor för nyemissionen

En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till emissionskursen 0,12 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 9 juli 2010 och teckningsperioden löper under perioden 13 – 27 juli 2010. Antalet aktier i VKG kommer efter nyemissionen att öka med högst 75 102 041 aktier till högst 150 204 082 aktier, vilket medför en utspädning om 50 procent vid full teckning. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 755 102,05 kronor till högst 7 510 204,10 kronor.

  Teckningsåtagande och garantiförbindelser

54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom ett teckningsåtagande av huvudägaren Mannerheim Invest AB, vilken även garanterar resterande del av nyemissionen. Ingen garantiersättning utgår.

  Preliminär tidplan

6 juli, 2010                          Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen

7 juli, 2010                          Första dag för handel exklusive rätt att delta i nyemissionen

9 juli, 2010                          Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

13 – 27 juli 2010                 Teckningsperiod i nyemissionen

13 – 22 juli 2010                 Handel i teckningsrätter

30 juli, 2010                        Handel i betalda tecknade aktier inleds och pågår till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket

I övrigt hänvisas till den informationsbroschyr avseende företrädesemissionen som beräknas offentliggöras vecka 27.

VKG lämnar delårsrapport för perioden januari – juni 2010 den 19 juli 2010.

 Emissionsinstitut

Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut till VKG i samband med företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Fredrik Mannerheim, vd
VKG Energy Services AB (publ)
Mobil: 070-311 0860
E-post: fredrik.mannerheim@vkg.se

VKG Energy Services AB (publ) erbjuder systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för kommersiella och offentliga fastigheter, industrier, flerbostadshus samt småhus. VKG:s aktie är noterad på Nasdaq OMX:s alternativa marknadsplats First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. För mer information se www.vkg.se

Dokument & länkar