Kontroll överstigande 50% i VLT uppnått

Kontroll överstigande 50% i VLT uppnått Det offentliga erbjudandet till aktieägarna i VLT AB anpassas därför till bestämmelser om budplikt Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Aktieägare representerande 47,0% av rösterna och 45,5% av kapitalet i VLT AB ("VLT" eller "Bolaget") offentliggjorde genom pressmeddelande den 31 augusti 2004, genom ett gemensamt ägt aktiebolag ("Intressentbolaget"), ett kontanterbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i VLT ("Erbjudandet") . Intressentbolaget kommer efter Erbjudandets fullföljande att ägas gemensamt av Tidningsaktiebolaget Stampen, Morgonpress Invest AB, Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt samt majoriteten av medlemmarna av släkten Pers . - Kontroll överstigande 50% av kapital och röster i VLT uppnått. Den 7 september 2004 förvärvade Intressentbolaget 448 500 B-aktier i VLT från tredje man för 110 kronor per aktie. Genom förvärven ökade därmed det innehav i VLT som Intressentbolaget äger eller kontrollerar till 434 840 A-aktier och 2 690 634 B-aktier, motsvarande 53,1% av kapitalet och 50,2% rösterna. - Budplikt och anpassning till bestämmelser om budplikt. Då ett närståendeförhållande får anses föreligga mellan Intressentbolaget och dess ägare enligt Näringslivets Börskommittés (NBK) regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, innebär Intressentbolagets förvärv att bestämmelserna om budplikt blir tillämpliga. Erbjudandet till aktieägarna i VLT anpassas följaktligen härmed till bestämmelserna om budplikt enligt NBK:s regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Detta innebär att de villkor för fullföljandet av Erbjudandet som följer av pressmeddelandet den 31 augusti 2004 genom vilket Erbjudandet offentliggjordes, inte längre gäller för Erbjudandet, förutom i ett avseende, nämligen följande. - Erbjudandet gäller med förbehåll för att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd och godkännanden erhållits från berörda myndigheter på villkor som enligt Intressentbolagets bedömning inte väsentligt negativt påverkar Erbjudandet, förvärvet av VLT eller VLT:s verksamhet. - Erbjudandet får återkallas med stöd av villkoret endast om bristande uppfyllelse av villkoret är av väsentlig betydelse för Intressentbolagets förvärv av aktierna i VLT. Intressentbolaget förbehåller sig rätten att frånfalla villkoret, helt eller delvis. - Prisdifferentierat bud. Som framgår av pressmeddelandet den 31 augusti 2004 är Erbjudandet prisdifferentierat, innebärande att vederlaget är beroende av vilken anslutningsgrad som nås i Erbjudandet. - Intressentbolaget gör i dagsläget bedömningen att vissa A-aktieägare i VLT med gemensamt innehav motsvarande 38,7% av rösterna och 20,3% av kapitalet inte avser att acceptera Erbjudandet. - Intressentbolaget erbjuder 120 kronor kontant för varje A-aktie och 110 kronor kontant för varje B-aktie i det fall Intressentbolagets ägande vid fullföljandet av Erbjudandet överstiger 50% av kapital och röster. - I det fall Intressentbolaget kan fullfölja Erbjudandet med ett ägande överstigande 90% av kapital och röster erbjuds ytterligare 25 kronor kontant för varje A-aktie och 20 kronor kontant för varje B-aktie, vilket innebär att vederlaget ökar till 145 kronor för varje A-aktie respektive 130 kronor för varje B-aktie. Motivet till det högre vederlaget är att Intressentbolaget därmed ges större möjlighet att verka för att planerade strukturåtgärder genomförs. - För det fall Erbjudandet fullföljs på den lägre nivån varefter en anslutning överstigande 90% av kapital och röster nås erhåller samtliga aktieägare vilka accepterat budet det högre vederlaget i enlighet med Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. - VLT:s styrelses rekommendation. Den 31 augusti 2004 offentliggjorde styrelsen i VLT genom särskilt pressmeddelande att Erbjudandet är rimligt för aktieägarna i VLT från finansiella utgångspunkter. I övrigt hänvisas till styrelsens för VLT pressmeddelande rörande rekommendationen till aktieägarna i VLT. - Prospekt. Som framgår av pressmeddelandet den 31 augusti 2004 beräknas ett prospekt som beskriver Erbjudandet att distribueras till VLT:s aktieägare omkring den 21 september 2004. - Anmälningstid och likviddag. Som framgår av pressmeddelandet den 31 augusti 2004 förväntas anmälningsperioden påbörjas omkring den 22 september 2004 och avslutas omkring den 13 oktober 2004. Under förutsättning att offentliggörande om att Erbjudandet fullföljs görs senast den 15 oktober 2004 beräknas redovisning av likvid ske den 22 oktober 2004. Intressentbolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för likvidredovisning, dock ej beträffande dem som redan accepterat Erbjudandet. - Finansiering. Erbjudandet kommer att finansieras med lån. Intressentbolaget har erhållit ett bindande kreditlöfte från Svenska Handelsbanken. Krediten är ej förenad med något villkor för dess utbetalning. - Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler gäller för Erbjudandet även efter anpassningen till reglerna för budplikt. - I övrigt hänvisas till pressmeddelandet den 31 augusti 2004, Bilaga 1. Rådgivare Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance AB är jämte E. Öhman J:or Fondkommission AB finansiella rådgivare till Intressentbolaget i samband med Erbjudandet. Stockholm den 7 september 2004 Intressentbolaget Styrelsen För ytterligare information kontakta: Tomas Brunegård, VD Tidningsaktiebolaget Stampen, tel 031-62 44 00 Jan Karlsson, VD Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt, tel 073-920 01 20 Claes-Johan Thureson, representant för släkten Pers, tel 0707-63 91 71 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, till någon i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland och kan inte accepteras av någon i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Erbjudandet är inte heller riktat till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Dokumentation avseende Erbjudandet får inte distribueras till eller inom något land där sådan distribution eller sådant erbjudande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Aktieägarna i VLT uppmanas att läsa prospektet då detta kommer att innehålla ytterligare viktig information angående Erbjudandet. Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden och omständigheter, däribland uttalanden rörande framtida resultat, tillväxt och andra tendenser samt fördelar med Erbjudandet är framtidsinriktade uttalanden. Sådana uttalanden kan generellt, men inte alltid, identifieras genom användandet av ord såsom "förutser", "avser", "förväntar sig", "bedömer", eller liknande uttryck. Framtidsinriktade uttalanden innefattar risk och osäkerhet eftersom de är beroende av framtida omständigheter. På grund av ett flertal faktorer kan ingen försäkran ges att de faktiska resultaten inte kommer att väsentligen skilja sig från de som uttryckligen eller underförstått angivits i sådana uttalanden. Många av dessa faktorer ligger utanför VLT:s och Intressebolagets kontroll, däribland effekter till följd av förändringar vad avser den allmänna ekonomiska utvecklingen, ränteläget, efterfrågan på VLT:s produkter och tjänster, konkurrenssituationen, teknologi, förhållanden till personal, naturkatastrofer samt det potentiella behovet av ytterligare investeringar (exempelvis på grund av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och utveckling av ny teknik). Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance AB och E. Öhman J:or Fondkommission AB agerar enbart som rådgivare till Intressentbolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet och kan inte hållas ansvariga av någon annan än Intressentbolaget under det skydd som tillhandahålls Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance AB och E. Öhman J:or Fondkommission AB:s kunder för rådgivning i anledning av Erbjudandet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/07/20040907BIT21870/wkr0001.pdf

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar