Bokslutskommuniké januari–december 2017

Kvartalet oktober–december 2017.

 • Nettoomsättningen ökade med 94,6 procent till 1 517,2 Mkr (779,5)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 94,6 procent till 141,7 Mkr (72,8)
 • Resultat efter skatt ökade med 103,4 procent till 92,5 Mkr (45,5)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,95 kr (0,43)
 • T-Emballage förvärvades den 10 november med en omsättning om 584 Mkr och EBITA om 40 Mkr för 2016. T-Emballage är efter förvärvet en affärsenhet i affärsområde Handel
 • I december emitterade Volati ett obligationslån om 600 Mkr med en löptid om 5 år och en ränta om STIBOR (3 mån) plus 3,5 procentenheter. Samtidigt genomförde Akademibokhandeln ett återköp av utestående obliga­­tioner om 192 Mkr. Efter återköpet har Akademibokhandeln 308 Mkr i utestående obligationer

Helår januari–december 2017.

 • Nettoomsättningen ökade med 35,9 procent till 4 356,1 Mkr (3 206,5)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 18,3 procent till 376,5 Mkr (318,4)
 • Resultat efter skatt ökade med 20,4 procent till 241,4 Mkr (200,5)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 2,19 kr (2,07)

Händelser efter rapportperioden

 • Styrelsen föreslår en utdelning till stamaktieägarna om 40,2 Mkr, motsvarande 0,50 kr (0,50) per stamaktie och en utdelning till prefensaktieägarna om 64,2 Mkr, motsvarande 40 kr per preferensaktie. Preferensaktieutdelning sker med 10,00 kr per preferensaktie och kvartal fram till årsstämman 2019

VD har ordet

Vi ökade EBITA med 18 procent men är besvikna över 2017.

Som långsiktiga ägare till rörelsedrivande företag vet vi att lönsamhet kan variera över tid med stora svängningar mellan kvartal och år. Är man ägare av 14 verksamheter så är det också troligt att man har utmaningar i något eller några av dem. Under 2017 har dock ett antal av våra bolag inte levererat enligt förväntan. För oss är det extra tråkigt att det inträffar det första året som börsnoterat bolag med ett stort antal nya ägare i Volati. Trots detta kan vi för helåret redovisa en EBITA-tillväxt om drygt 18 procent med ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättning.

Svag utveckling i ett antal av våra affärsenheter

Den organiska EBITA-tillväxten under året var negativ med 18 procent, framförallt på grund av svaga resultat i Corroventa, Tornum, NaturaMed Pharma och Me&i. Anledningarna till att dessa bolag levererade svagt skiljer sig åt. Corroventa står starkt och går fortsatt mycket bra men utan större översvämningar under året så blev resultatet betydligt lägre än 2016. Tornum hade en god försäljningsvolym men har haft för svag projektlönsamhet, vilket är en stor besvikelse. Me&i och Naturamed Pharma har strukturella utmaningar på grund av förändrande konsumentbeteenden. Givet den negativa organiska tillväxten 2017 är det viktigt att understryka att den genomsnittliga organiska EBITA-tillväxten de senaste fem åren uppgår till drygt 8 procent. För att nå vårt långsiktiga mål om 5 procent organisk EBITA-tillväxt har vi beslutat att vidta ett antal åtgärder för att förbättra bolagsstyrningen och sänka våra kostnader.

Förstärkt affärsområdesorganisation med ökat mandat

Vi har förstärkt vår affärsområdesorganisation genom att utse Nicklas Margård, Johan Ekström och Håkan Karlström till affärsområdeschefer. Affärsområdescheferna får ansvar för bland annat affärsutveckling, verksamhetsuppföljning och tilläggsförvärv. För att förtydliga ansvarsfördelning och värna det lokala entreprenörskapet har vi samtidigt omorganiserat och avskaffat tre roller på huvudkontoret. Förändringarna syftar bland annat till att öka fokus på affärsutveckling och verksamhetsuppföljning. Detta är inte minst viktigt i de bolag som haft utmaningar under 2017.

Förändringen innebär också bland annat att den centrala positionen som förvärvsansvarig avskaffas och fördelas på koncernledningen och affärsområdescheferna. Sammantaget möjliggör dessa förändringar för oss att fatta bra och snabba beslut nära verksamheterna och därigenom ge våra ledningsgrupper goda förutsättningar att bygga sina verksamheter och leverera resultat.

Akademibokhandeln står stabilt

Fjärde kvartalet är Akademibokhandelns absolut starkaste intjäningsperiod och vårt nya affärsområde, del av koncernen sedan juli 2017, har sedan förvärvet bidragit med cirka 105 Mkr i EBITA-resultat och ett mycket gott kassaflöde. Under året har Akademibokhandeln investerat i fortsatt affärsutveckling med bland annat framtagandet av en ny streamingtjänst för ljudböcker. Vi är glada över att ha Akademibokhandeln i koncernen och stöttar ledningen i deras arbete att fortsätta leverera goda berättelser och litteratur i alla kanaler och alla format till Akademibokhandelns mer än mer än 4 miljoner kunder, varav 1,7 miljoner är medlemmar i deras kundklubb.

Låg skuldsättning och god förvärvskapacitet

Under fjärde kvartalet genomförde vi även årets tredje förvärv, T-Emballage, som med god lönsamhet och produkter inom byggmaterial och förpackningar kompletterar affärsområdet Handel. Sammantaget innebär det att vi under året förvärvade verksamheter till rimliga värderingar som bidrar med 139 Mkr i EBITA-resultat på årsbasis vilket ligger i linje med våra långsiktiga målsättningar. Vi har en låg skuldsättning, outnyttjade kreditfaciliteter och en kassa om 438 Mkr vilket innebär att vi har god finansiell kapacitet för fortsatta förvärv.

År 2017 var en besvikelse. Men jag är trygg i att vi med vår affärsmodell och kapacitet att adressera utmaningar när de dyker upp kommer att fortsätta leverera långsiktigt värde så som vi har gjort sedan starten 2003. Jag ser fram emot vårt fortsatta bygge av Volati.

                      Mårten Andersson, VD

 

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelade på fjorton affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar