Delårsrapport juli–september 2017

Kvartalet juli–september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 45,8 procent till 1 223,8 Mkr (839,1)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 6,5 procent till 95,6 Mkr (89,8)
 • Resultat efter skatt ökade med 3,2 procent till 52,9 Mkr (51,3)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,45 kr (0,56)
 • Tillträde av aktierna i Akademibokhandeln Holding AB den 3 juli samt förvärv och tillträde av aktierna i Silokonsult den 5 juli 

Perioden januari–september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 17,0 procent till 2 838,9 Mkr (2 426,9)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) sjönk med 4,4 procent till 234,8 Mkr (245,6)
 • Resultat efter skatt sjönk med 3,9 procent till 148,9 Mkr (155,0)
 • Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 1,24 kr (1,78)

Händelser efter rapportperioden

 • Avtal om förvärv av T-Emballage med en omsättning om 584 Mkr och EBITA om 40 Mkr som blir en affärsenhet i affärsområde Handel
 • Med T-Emballage har förvärv genomförts under året av bolag som bidrar med EBITA-resultat om 154 Mkr på årsbasis vilket motsvarar en EBITA-tillväxt om 53 procent på årsbasis
 • Volati har beslutat att undersöka möjligheten att genomföra en obligationsemission om minst 750 Mkr för att öka bolagets finansiella flexibilitet och förvärvsförmåga

VD har ordet

Tillväxt och ytterligare förvärv

Under det tredje kvartalet ökade Volati omsättningen med 46 procent. Akademibokhandeln bidrog under sitt första kvartal i koncernen till den stora omsättningsökningen samtidigt som det nya affärsområdets största intjäning sker under fjärde kvartalet i och med julhandeln. Efter kvartalets slut genomförde vi årets tredje förvärv T-Emballage som med sin goda lönsamhet och starka utbud inom byggmaterial och förpackningar kompletterar affärsområdet Handel väl. Efter förvärvet växer Volatis  nettoomsättning till cirka 5,5 miljarder kronor och EBITDA-resultatet till cirka 541 Mkr på årsbasis.

Affärsområdena Handel och Konsument uppvisade båda ett ökat EBITA-resultat. Den negativa effekten på resultatet från minskad uthyrning inom Corroventa vilken vi påverkades av under andra kvartalet fortsatte under det tredje kvartalet. De vanligt förekommande översvämningarna på Corroventas marknader uteblev under sensommaren, vilket vi beskrev i rapporten för andra kvartalet. Om vi ser till den senaste tolvmånadersperioden innebär detta att den organiska EBITA-tillväxten sammantaget var negativ med –8 procent. Det är vi självfallet inte nöjda med men inte heller oroade inför. Vi vet att variationer är naturliga i vår verksamhet – den organiska EBITA-tillväxten sedan 2013 har varit 9 procent i genomsnitt per år. Effekten av Corroventas minskade uthyrning jämfört med föregående år bedöms avta under fjärde kvartalet.

Nya förvärven bidrar under kvartalet

I juli kunde vi hälsa Akademibokhandeln med nätbokhandeln Bokus välkomna till Volati som ett nytt affärsområde. Det känns fantastiskt roligt att lära känna bolaget och tillsammans med ledningen påbörja arbetet med att utveckla en väl fungerande verksamhet vidare. Akademibokhandeln, som har tydliga säsongsvariationer med det fjärde kvartalet som det resultatmässigt absolut starkaste, bidrar till omsättningsökningen under kvartalet. Under kvartalet förvärvade vi även Silokonsult som blir en del av affärsenheten Tornum, inom affärsområdet Industri, där bolaget kommer att komplettera verksamheten som leverantör av maskinutrustning och projektering inom spannmåls- och kvarnindustrin.

Årets tredje förvärv

Efter tredje kvartalets slut tecknade Volati avtal om ett förvärv av ytterligare en affärsenhet som vi är både glada och stolta över att vi fick möjlighet att förvärva. T-Emballage, med verksamhet inom byggmaterial och logistik, är ett välskött och lönsamt bolag med en fin historik som fanns på vår interna lista över de bolag som vi allra helst vill förvärva. Att ägaren gav oss möjlighet att ta över detta sedan mer än 40 år familjeägda företag ser vi som ett erkännande av att vi är en attraktiv partner på förvärvs­marknaden. T-Emballage passar utmärkt in i affärsområde Handel där det finns möjligheter att dra nytta av etablerade försäljningskanaler i Norden och en en etablerad och effektiv process för att ta emot nya bolag.

Stark EBITA-tillväxt från årets förvärv

Det är nu snart ett år sedan vi noterade stamaktierna på Nasdaq Stockholm, då vi också satte ett nytt resultatmål om att nå ett Justerat EBITA-resultat om 700 Mkr senast vid utgången av 2019. I och med tillträdet av T-Emballage har vi genomfört tre förvärv under 2017 som sammantaget bidrar till Volatis lönsamhet med 154 Mkr i EBITA-resultat på årsbasis vilket motsvarar en förvärvad EBITA-tillväxt om 53 procent. I takt med att vi sätter kapital i arbete genom förvärv kommer även avkastningen på eget kapital att öka. 

Arbetet fortsätter med att utveckla våra befintliga verksamheter steg för steg mot en ökad lönsamhet samtidigt som vi metodiskt utvärderar ytterligare förvärv till rimliga värderingar. Den vägda genomsnittliga förvärvsmultipeln sedan Volati startade uppgår till låga 6,0 gånger. Det är glädjande att andelen förvärvsprocesser som vi själva initierat ökar vilket är ett resultat av vårt långsiktiga arbete med att bygga goda relationer med företagsägare och entreprenörer.

För att vara väl rustade att fortsätta förvärva när vi identifierar rätt bolag har vi beslutat att ge Nordea och SEB i uppdrag att utvärdera möjligheten att ytterliggare stärka den finansiella flexibiliteten och förvärvskapaciteten genom en SEK-obligationsemission om minst 750 Mkr med en löptid om 5 år.

Mårten Andersson, VD

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar