Kommuniké från extra bolagsstämma om förenklad ägarstruktur samt emission av teckningsoptioner

Vid den extra bolagsstämman i Volati AB (publ) som hölls idag fattade aktieägarna beslut enligt nedan.

Förenkling av ägarstruktur genom apportemission

Stämman beslutade att emittera stamaktier i en apportemission som innebär att dotterbolaget Volati 2, blir ett helägt dotterbolag till Volati. Apportemissionen är riktad till de befintliga minoritetsägarna i Volati 2, det vill säga styrelseledamoten Patrik Wahlén, verkställande direktören Mårten Andersson och CFO:n Mattias Björk. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om apportemission av stamaktier varigenom aktiekapitalet ökas med 2 393 062,70 kronor genom nyemission av 95 722 508 nya stamaktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av teckningsoptioner. Teckningsrätt tillkommer Voria Fattahi, investeringsansvarig i Volati AB (publ). Syftet är att erbjuda Voria Fattahi en möjlighet att över tid bli aktieägare i Volati och därigenom ge honom möjlighet och incitament att ta del av och främja en positiv utveckling i bolaget. Volati emitterar 4 174 570 teckningsoptioner av serie 2016/2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till 6,10 kronor per stamaktie. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 104 364,25 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren). De 4 174 570 teckningsoptioner som tecknas betalas med en kurs om 0,24 kronor per teckningsoption. Emissionen av teckningsoptioner motsvarar vid fullt utnyttjande ett aktieägande i Volati om 1,4 procent av stamaktierna i Volati.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se
Org nr 556555-4317

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.00 den 14 januari 2016.

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder med en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor (proforma för förvärvet av Lomond Industrier). Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar