Valberedning inför Volati AB:s årsstämma 2018

Enligt beslut från Volatis årsstämma 2017 ska valberedningen ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utgörs av de två till röstantalet största aktieägarna som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Carin Wahlén, Wahlén & Partner AB, valberedningens ordförande

Carl Gustafsson, Didner & Gerge Fonder AB

Karl Perlhagen, styrelseordförande i Volati AB

Årsstämma i Volati AB kommer att hållas 16 maj 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till Volatis valberedning kan vända sig till valberedningen per e-post bolagsstamma@volati.se eller via bolagets postadress nedan, senast den 27 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Perlhagen, styrelsens ordförande, karl.perlhagen@volati.se, 08-21 68 40

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som efter förvärvet av Akademibokhandeln består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tretton affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar