Volati delårsrapport januari – september 2015

Kvartalet juli – september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 584,2 Mkr (442,3), en ökning om 32 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 75,5 Mkr (79,5)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) uppgick till 64,0 Mkr (70,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 39,6 Mkr (40,1)
 • Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 33,2 Mkr (26,4)
 • Resultatet per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,08 kr (0,13)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92,9 Mkr (73,9)
 • Avkastningen på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 13 procent (32)

Perioden januari – september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 456,2 Mkr (1 216,4), en ökning om 20 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 179,8 Mkr (185,9)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) uppgick till 151,8 Mkr (160,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 81,1 Mkr (87,2)
 • Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 57,3 Mkr (41,8)
 • Resultatet per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,18 kr (0,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110,8 Mkr (91,9)

VD har ordet

Under det tredje kvartalet slutförde vi Volatis största förvärv hittills genom att bli huvudägare i Lomond Industrier. Med sin ledande position som leverantör till den nordiska järn- och byggfackhandeln, starka varumärken och stabila kassaflöden är Lomond Industrier ett bolag som passar Volati mycket väl. Vi är nöjda med att övertagandet har gått bra och att Lomond Industrier har fortsatt att utvecklas positivt under kvartalet. Genom förvärvet ökar vi Volatis årsomsättning med drygt en miljard kronor och EBITA-resultatet med cirka 100 miljoner kronor, vilket gör den nyförvärvade koncernen viktig för Volatis utveckling framgent.

Svagt resultat för ett antal dotterkoncerner

Implementateringen av ett nytt affärssystem inom Besikta Bilprovning försämrade tillgängligheten för kunder, vilket gav en negativ effekt på resultatet även under tredje kvartalet. Från och med fjärde kvartalet bedöms verksamheten i Besikta åter ha normal tillgänglighet. Corroventa har sju av de nio år som Volati ägt bolaget haft mycket bra beläggning på hyrparken till följd av stora översvämningar i Europa under somrarna. Stabilare väder under 2015 innebar att beläggningsgraden på Corroventas hyrmaskiner har varit lägre. Naturamed Pharma har säsongs­variationer i intjäningen på grund av den kampanjdrivna distributionsmodellen. Ett antal kampanjer under kvartalet gick sämre än plan vilket medförde ett svagare resultat och bolaget har därför minskat kampanjinvesteringarna under återstående delen av året för att stabilisera lönsamhetsutvecklingen. me&i redovisade ett lägre resultat under kvartalet efter en svag start på höstsäsongen, påverkat av låga försäljnings­nivåer i branschen generellt och en svagare ekonomi i Finland. Ledningen i me&i har hög aktivitetsnivå på samtliga marknader för att vända försäljnings­tappet och har under året förstärkt ledningen med nya landschefer i Tyskland och Storbritannien.

Hög investeringstakt i befintliga dotterkoncerner

Under årets första nio månader har det löpande kassaflödet från verksamheterna varit bra och ökade från 92 Mkr till 111 Mkr. Det goda kassaflödet har möjliggjort betydande investeringar i våra dotterkoncerner för att öka den framtida intjäningsförmåga, bland annat genom rekrytering av nya ledande befattningshavare och investeringar i nya IT-system, ökad marknadsaktivitet, nya produkter och nya maskiner. Vi närmar oss nu slutet på denna investeringssatsning och står väl rustade för framtiden. Vidare konsolideras Lomond Industrier fullt ut under det fjärde kvartalet vilket beräknas ha en positiv inverkan på Volatis finansiella utveckling.

Transportstyrelsens förslag till nya regler om besiktningsintervaller av fordon

Transportstyrelsen lämnade i oktober ett förslag till regeringen om en förändring av fordonsbesiktnings­reglerna. Om förslaget genomförs innebär det att besiktning av personbilar glesas ut till perioder om 4-2-2 år, besiktning av lätta släpvagnar försvinner men att A-traktorer ska börja besiktas. Om förslaget genomförs skulle det successivt få effekt mellan år 2018 och 2022. För Besikta riskerar en eventuell regeländring att påverka volymerna negativt. Vi delar inte utredarens slutsatser och bedömer att de nya reglerna kan få negativa konsekvenser både för trafiksäkerheten och miljön om de införs, i likhet med flera trafiksäkerhetsexperter och andra aktörer på området.

Volatis strategi är att fortsätta växa långsiktigt med fler dotterkoncernen och tilläggsförvärv till befintliga verksamheter, och vi arbetar kontinuerligt med att försöka hitta förvärvskandidater som passar vår industrigrupp. Med en belåningsgrad om 2,6 ggr EBITDA vilket är i den lägre delen av vårt mål på 2-3,5 ggr, är vi också väl rustade att fånga de möjligheter som dyker upp. 

Mårten Andersson, VD

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder, som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under 2014. Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar