Volatis styrelse har beslutat om förvärv av egna stamaktier

Styrelsen för Volati AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman i dag den 16 maj beslutat att bolaget ska kunna förvärva högst 3 000 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med aktieåterköpen är att skapa flexibilitet för att möjliggöra en mer optimerad kapitalstruktur. 

Villkor för förvärv av egna stamaktier

Enligt styrelsens beslut ska bolagets förvärv av egna stamaktier ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och följande villkor.

  1. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till och med årsstämman 2019.
  2. Förvärv får ske av sammanlagt högst 3 000 000 stamaktier. Bolagets innehav av egna aktier får dock inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. 
  3. Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  4. Förvärvade stamaktier ska betalas kontant.

Totalt antal aktier i bolaget och bolagets innehav av egna aktier

Per i dag den 16 maj 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 82 010 345 aktier, varav 80 406 571 är stamaktier och 1 603 774 är preferensaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan av och information om genomförda förvärv av egna stamaktier

Genomförda förvärv av egna stamaktier kommer att anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Information om genomförda förvärv kommer även att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.volati.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB (publ), 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se  Volati AB (publ)Engelbrektsplan 1, 114 34 StockholmTel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org. nr 556555-4317

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 klockan 18.00 (CET).

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sverige

Telefon: +46 8-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som är organiserad i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se


Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar