Volkswagen ingår avtal med Scanias fackföreningar för att säkra sysselsättningen

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som har publicerats på Volkswagens webbplats www.volkswagenag.com/ir. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.


Pressmeddelande

2 april 2014

  • Delaktighet för anställda i alla väsentliga beslut
  • Huvudkontoret förblir i Södertälje
  • Produktionen kommer inte att flyttas, forskning och utveckling kommer att stanna kvar
  • Volkswagens koncernchef, Martin Winterkorn: ”Vi står till hundra procent bakom Scanias anställda och arbetstillfällen.”
  • Ordföranden i Volkswagens Group Works Council, Bernd Osterloh: ”Maximal säkerhet för Scanias anställda.”

Volkswagen Aktiengesellschaft, de svenska fackföreningarna vid Scania och Volkswagens Global Works Council har undertecknat en överenskommelse i syfte att säkra sysselsättningen på Scanias verksamhetsplatser, vilken kommer att träda ikraft vid ett framgångsrikt fullföljande av Volkswagens erbjudande avseende Scania. Avtalet föreskriver i huvudsak att produktionen inte kan flyttas utan godkännande av arbetstagarrepresentanterna, att Scanias huvudkontor stannar kvar i Södertälje, att forskning och utveckling i sin helhet kommer att finnas kvar där och att Scanias arbetstagarrepresentanter kommer att delta i alla väsentliga beslut inom Volkswagen-koncernen som påverkar bolagets strategi inom verksamheten för kommersiella fordon. Den 21 februari 2014 offentliggjorde Volkswagen ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Scania att överlåta samtliga aktier i Scania till Volkswagen för 200 kronor kontant per aktie. Acceptperioden i erbjudandet avslutas den 25 april 2014.

Det har aldrig funnits någon tvekan om att vi till hundra procent står bakom Scanias anställda, verksamhetsplatser och utvecklingscenter samt att bolagets huvudkontor ska förbli i Södertälje", säger Martin Winterkorn, Volkswagens koncernchef, och tillägger: ”För Scania som företag och för dess anställda, representerar den planerade transaktionen attraktiva och långsiktiga framtidsutsikter med ytterligare affärsmöjligheter. Detta möjliggör för Scania att fortsätta sin framgång som ett självständigt varumärke med unika fordon och tjänster samt ledande teknologier.” 

Bernd Osterloh, ordförande i Volkswagens Group Works Council, säger: ”Tillsammans med våra kollegor på Scania har vi nått en överenskommelse som garanterar Scanias anställda maximal säkerhet. I linje med Volkswagen-koncernens traditioner har vi tillsammans utökat möjligheterna till medbestämmande för Scanias fackföreningar. För Volkswagens Works Council är det viktigt att våra kollegor på Scania kan vara säkra på att deras företag kan blicka framåt mot en ljus framtid. Detta säkerställs genom avtalet. Det garanterar även att Scania kommer att förbli Scania. Vi ser fram emot att kunna intensifiera mer än tio år av nära samarbete med våra kollegor på Scania.”

Volkswagen har försäkrat Scanias, MAN:s och Volkswagens arbetstagarrepresentanter om att man kommer att ge de anställda medbestämmande avseende Volkswagens integrerade verksamhet inom kommersiella fordon. Detta kommer säkerställa att de anställda kan vara involverade i fastställandet av den övergripande strategin inom verksamheten för kommersiella fordon inom Volkswagen-koncernen samt att viktiga beslut om investeringar och verksamhetsplatser inte kommer att fattas utan inflytande från de anställda.


Volkswagen Aktiengesellschaft


För ytterligare information kontakta:

Christine Ritz, Head of Group Investor Relations / Spokesperson for Finance, Volkswagen
Tel: +49 (0) 53 61 94 98 40, e-mail: christine.ritz@volkswagen.de

Gunnar Kilian, General Secretary of the Group Works Council, Volkswagen
Tel: +49 (0) 53 61 92 72 34 cell: +49 (0)17 16 31 60 47, e-mail: gunnar.kilian@volkswagen.de

Marco Dalan, Spokesperson for Finance, Volkswagen
Tel: +49 (0) 53 61 97 11 21, fax: +49 (0) 53 61 97 94 44, e-mail: marco.dalan@volkswagen.de

Denna information offentliggjordes den 2 april 2014 klockan 13:00.


Information om Erbjudandet:

www.volkswagenag.com/ir


Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande eller i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Volkswagen AG:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Volkswagen AG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande avser aktierna i Scania AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (”U.S. Exchange Act ”), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet regleras således av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Volkswagen AG och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Volkswagen AG eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan , vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Scania AB som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Scania AB om sådan information. Vidare kan Volkswagen AG:s finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Scania AB, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

VARKEN NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

Dokument & länkar