Bokslutskommuniké 2017

  • Resultat före skatt: 407,6 mnkr (379,0)
  • Avkastning på eget kapital: 8,8 % (8,7)
  • Utlåning per 31 december: 35,1 mdkr (31,2)
  • Kreditförluster, netto: 18,0 mnkr (13,5)
  • Kärnprimärkapitalrelation: 20,6 % (21,3)

Volvofinans Banks resultat för året 2017 uppgår till drygt 407 mnkr och överstiger 2016 års rekordresultat med ca 29 mnkr. Utlåningen har ökat med över 10 % under året och överstiger nu 35 mdkr. Bankens ROE förbättrades till 8,7 % (8,6)  och bankens totala kapitalrelation ligger fortsatt över starka 20 %, trots expansionen i utlåningen.

Den rekordstarka bilmarknaden bidrar givetvis till bankens goda resultat- och utlåningstillväxt, där nybilsregistreringarna ökade till 379 000, en ökning med 1,9 %. Till detta skall också adderas en rekordförsäljning av lätta transportbilar där registreringarna för året summerades till drygt 55 000 för året, en ökning med över 7 % gentemot 2016.

I banken är det framförallt ökningen inom affärsområdet Säljfinans PV som driver resultatet. Låga räntor i kombination med bra paketerade erbjudanden skapar underlag för en bra försäljning av finansiella tjänster. Volvo Personvagnar sålde dryga 75 000 bilar på den svenska marknaden under 2017, Volvos personbilsförsäljning ökade med 6 % och märket nådde ca 20 % marknadsandel. Under året har också flera framgångsrika billanseringar gjorts, där nya Volvo XC60 varit den viktigaste. Volvo har således tagit marknadsandelar i en växande marknad, parallellt med att snittpriserna på bilarna ökat, pga högre priser i nya attraktiva bilmodeller, vilket ökar bankens utlåningsvolymer.

Vad det gäller bankens övriga kontraktssamarbeten så har Renault personbilar gått starkt under året, medan Dacia har tappat lite mot förra året och totalt avslutade dessa märken året med en marknadsandel på ca 5 %.  

Under affärsområdet Kort, där Volvokortet med appen CarPay finns, levereras också ett stabilt bidrag till det samlade resultatet. Detta speciellt i åtanke av att affärsområdet belastas av de tunga digitala IT-investeringarna, för att skapa unika digitala verktyg inom nischen bilekonomi. De stora och nödvändiga investeringarna som görs, kommer också att komma de övriga affärsområdena tillgodo i takt med att banken i allt större utsträckning kommunicerar totala månadskostnader med kunderna. Appen CarPay, som lanserades för ca 1,5 år sedan har redan över 300 000 användare. Nya funktioner som utcheckning, d v s betalning, efter service- eller reparationsbesöket, som kunderna t ex kan göra hemifrån soffan, har redan lanserats. Nya spännande checkout-möjligheter kommer att lanseras i början av 2018.

Även inom affärsområdet Säljfinans LV ökar utlåningen rejält och bidrar till att bankens totala resultat stiger, även om det är från en relativt låg nivå. Volvo Lastvagnar tog återigen 2017 tätplatsen före Scania och sålde flest tunga lastbilar ( >16 ton), vilket innebar en marknadsandel på drygt 41 %.

Inom bankens affärsområde Vagnparksfinans, d v s finansiering och administration av företagens hela vagnparker, har marknaden också fortsatt starkt under året. Inom affärsområdet kan kunderna, som i de flesta fall är större företag, välja bilar av samtliga märken för både person- och lätta transportbilar. Under året kontrakterades 150 nya kunder inom ramen för affärsområdet, finansiella och operationella, som på sikt väntas generera ca 4 400 nya leasingavtal.

Den starka kundtillströmningen de senaste åren inom affärsområdet innebär också ökade reserveringar i takt med att nya bilar tas ut, vilket under 2017 blir tydligt när resultatet summeras och därför inte når upp till föregående års nivå.

Sammantaget är vi mycket nöjda med bankens resultat och tillväxt, där vinsten för första gången överstiger 400 mnkr och balansomslutningen uppgår till drygt 40 mdkr.

Vi har en stark tro på att den strategiska satsning vi inledde under 2014, med en koncentration på att tydligare ta positionen som Bilbanken, tillsammans med en mycket ambitiös digital utvecklingsplan, är helt rätt i framtiden. Under året har vi ytterligare växlat upp våra utvecklingsinitiativ och styr mot den ”nya bilekonomin” med bl a prenumerationer och där vi vill fortsätta utveckla vår nischposition från Bilbanken till ”The Mobility Bank”. I vår utvecklade strategi använder vi internt termen ”Zero Friction” som ledstjärna i vårt arbete med att effektivisera i vår verksamhet och göra det enklare för våra kunder. Genom vårt kundlöfte ”A Smarter Car Economy” strävar banken mot att spara tid och pengar för kunderna genom innovativa, hållbara och attraktiva digitala lösningar.

För 2018 ser vi en fortsatt mycket god bilkonjunktur för både person-, lätta transport- och lastbilar. Troligtvis kommer försäljningen att vara extra stark under första halvåret för person- och lätta transportbilar, innan de nya fordonskattereglerna, enligt Bonus Malus modellen, träder i kraft den 1 juli 2018. Banken ser också en bilmarknad framöver med fortsatt ökade inslag av miljöalternativ. Många tillverkares el- och laddhybrider väljs i allt större utsträckning, men det stora genombrottet kräver också en tydligare nationell infrastruktursatsning.

Sammanfattningsvis har vi under de senaste åren skapat oss en solid intäktsbas med goda finansieringsvolymer och starka ekonomiska resultat. Detta har skett tillsammans med att det svenska bilbeståndet vuxit sig större än någonsin. Många aktörer vill förstås vara med och ta del av de möjligheter som ges i denna attraktiva marknad, men det ger oss själva stora möjligheter att ta större steg, inte minst mot bakgrund av våra stora digitala satsningar på det som vi själva kan allra bäst – d v s utveckling av nischade finansiella biltjänster i alla dess former.


 
Conny Bergström
Verkställande Direktör
Volvofinans Bank AB

Volvofinans Bank AB
Box 198, Bohusgatan 15
40123 Göteborg
031-83 88 00

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker - www.volvofinans.se

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-02-08.

Om oss

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker. www.volvofinans.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar