Svar på information från Starwood

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 

Bochum/Malmö, 14 juni 2018 – Vonovia SE har noterat uttalandet från Starwood Capital att Starwood nu innehar 24,4 % av aktierna och 32,1 % av rösterna i Victoria Park. Starwoods erbjudande avseende Victoria Park offentliggjordes den 1 april 2018 och avvisades sedermera av styrelsen för Victoria Park. Starwoods erbjudande löpte ut förra veckan. 

Vonovia offentliggjorde ett rekommenderat erbjudande avseende Victoria Park den 3 maj 2018. Vonovias erbjudande rekommenderades av Victoria Parks oberoende budkommitté och stöds av ledningen i Victoria Park. Vonovia erbjuder en premie om 22,3 % jämfört med Victoria Parks långsiktiga substansvärde per den 31 mars 2018 och en premie om 19,5 % respektive 19,9 % för aktier av serie A respektive serie B jämfört med Victoria Parks opåverkade aktiekurs per den 29 mars 2018. 

Vonovia har genom oåterkalleliga åtaganden att acceptera erbjudandet och genom köpoptioner från större aktieägare i Victoria Park säkerställt erhållande av 37,31 % av det totala antalet röster i Victoria Park. Vonovias erbjudande är villkorat av att mer än 50 % av det totala antalet röster i Victoria Park erhålls. Aktieägare i Victoria Park som önskar ett framgångsrikt bud och som vill erhålla den erbjudna premien uppmuntras att lämna in sina aktier senast den 18 juni. Om Vonovias erbjudande blir framgångsrikt kommer Vonovia att kontrollera mer än 50 % av det totala antalet röster i Victoria Park och Starwood kommer att kontrollera ytterligare 32,1 % av rösterna, vilket kommer att resultera i väsentligt reducerad likviditet i aktien. 

Notera att det inte finns några avtal mellan Vonovia och Starwood rörande Victoria Park eller dess bolagsstyrning.

Om Vonovia

Vonovia SE är Tysklands ledande rikstäckande fastighetsbolag med fokus på hyresrätter. Vonovia äger och förvaltar cirka 394 000 hyresrätter i samtliga av Tysklands attraktiva städer och regioner. Bolagets fastighetsportfölj är värderat till cirka 38,5 miljarder euro. Som ett modernt serviceföretag har Vonovia stort kundfokus och fokuserar på hyresgästers nöjdhet. Att erbjuda hyresgäster prisvärda, attraktiva och högkvalitativa hem är en förutsättning för företagets framgångsrika utveckling. Följaktligen gör Vonovia långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och senior-vänliga anpassningar av sina fastigheter. Företaget kommer också att skapa fler lägenheter genom förtätningar och utbyggnader av existerande byggnader.

Företaget som har huvudkontor i Bochum, Tyskland, är börsnoterat sedan 2013 och del av DAX 30 sedan september 2015. Vonovia SE är även listat på de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe. Vonovia har cirka 9500 anställda.

Vidare information om Vonovia SE:

Tillstånd: Reglerad marknad / Prime Standard, Frankfurt Stock Exchange

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common code: 094567408

Registrerat huvudkontor för Vonovia SE är: Bochum, Tyskland, Bochum Local

Court, HRB 16879

Registerad adress för Vonovia SE är: Philippstraße 133, 44803 Bochum,

Germany

Viktig information

Erbjudandet, som hänvisas till i detta pressmeddelande och som vidare beskrivs i Vonovias erbjudandehandling enligt svensk lag, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Deutsche Annington Acquisition Holding

GmbH allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer.

I samband med Erbjudandet har en erbjudandehandling lämnats in och publicerats av svenska Finansinspektionen. Victoria Park ABs aktieägare bör läsa erbjudandehandlingen noggrant eftersom den innehåller viktig information om transaktionen. Victoria Park ABs aktieägare kan erhålla kostnadsfria utskrifter av erbjudandehandlingen, av tillhörande ändringar och tillägg och andra dokument som innehåller viktig information om transaktionen från Vonovias hemsida (http://se.vonovia-k.de).

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Deutsche Annington Acquisition Holding GmbHs avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Victoria Park AB, för aktieägare i Victoria Park AB som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Victoria Park ABs framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.

Om oss

Vonovia SE är Tysklands ledande rikstäckande fastighetsbolag med fokus på hyresrätter. Vonovia äger och förvaltar cirka 394 000 hyresrätter i samtliga av Tysklands attraktiva städer och regioner. Bolagets fastighetsportfölj är värderat till cirka 38,5 miljarder euro. Som ett modernt serviceföretag har Vonovia stort kundfokus och fokuserar på hyresgästers nöjdhet. Att erbjuda hyresgäster prisvärda, attraktiva och högkvalitativa hem är en förutsättning för företagets framgångsrika utveckling. Följaktligen gör Vonovia långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och senior-vänliga anpassningar av sina fastigheter. Företaget kommer också att skapa fler lägenheter genom förtätningar och utbyggnader av existerande byggnader. Företaget som har huvudkontor i Bochum, Tyskland, är börsnoterat sedan 2013 och del av DAX 30 sedan september 2015. Vonovia SE är även listat på de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe. Vonovia har cirka 9500 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar