Vonovia offentliggör ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park, oberoende budkommitté rekommenderar erbjudandet, stöds av ledningen

  •  Europas ledande fastighetsbolag med fokus på hyresrätter att expandera till Sverige
  •  Victoria Parks affärsmodell att erbjuda attraktivt och prisvärt boende passar perfekt med Vonovias affärsmodell
  •  Vonovia erbjuder 38,00 kronor för varje aktie av serie A och B samt 316,00 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park, för ett totalt värde om cirka 9 555 miljoner kronor

Bochum, 3 maj 2018 – Vonovia SE har annonserat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB om ett totalt värde på 9 555 miljoner kronor. Erbjudandet offentliggörs efter att Victoria Park AB avslagit ett uppköpserbjudande från Starwood Capital. Victoria Parks oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt Vonovias erbjudande till aktieägarna i Victoria Park och förslaget stöds av ledningen. Vonovia äger cirka 394 000 lägenheter i framförallt storstadsområden i Tyskland och har en långsiktig strategi för att vara en ansvarstagande hyresvärd till sina cirka 1 miljon hyresgäster. 

“Vi ser framemot att göra vårt inträde på den svenska marknaden, och vi är särskilt glada över att vi har identifierat Victoria Park som ett företag som följer samma affärsprinciper som oss”, säger Rolf Buch, VD för Vonovia. ”När vi blev uppmärksammade på situationen av Victoria Parks finansiella rådgivare, och började överväga ett vänskapligt erbjudande till Victoria Parks aktieägare insåg vi att företagets ledning är likasinnade samt delar vår affärsfilosofi – att investera stort i bostäder till långsiktig förmån för våra hyresgäster. Vårt sätt att förvalta våra 394 000 lägenheter på ett socialt ansvarstagande sätt har visat sig vara en attraktiv investering för våra aktieägare. Vi är fast beslutna att fortsätta leverera samma höga kvalitet och boendestandard till alla våra hyresgäster – i Sverige så väl som i Tyskland.”  

Victoria Parks affärsmodell och strategi komplementerar Vonovias på många sätt och kommer ge Vonovia en möjlighet att etablera sig på den attraktiva hyresrättsmarknaden i Sverige. Den svenska hyresrättsmarknaden liknar den tyska på många sätt där båda marknader har liknande regulatoriska och operationella ramverk. Följande ledningen i Victoria Parks inbjudan till Vonovia att lägga ett alternativt bud för företaget har Vonovia beslutat sig att erbjuda Victoria Parks aktieägare ett vänligt och mer tilltalande bud än det som har lagts av Starwood Capital. 

Victoria Parks VD Per Ekelund kommenterar: “Jag är övertygad om att kombinationen av Victoria Park och Vonovia har en stark strategisk rational. Viktigast är dock att båda företag följer en långsiktig plan där hyresgästernas nöjdhet är central i alla beslut. Vonovia har över de senaste åren visat att det går att expandera sitt geografiska fotavtryck genom att bli ett ledande europeiskt fastighetsbolag men samtidigt hålla fast vid sin filosofi om att erbjuda attraktiva och prisvärda boenden till hyresgästerna. Ledningsgruppen stödjer därför erbjudandet och är belåtna med att den oberoende budkommittén har rekommenderat våra aktieägare att acceptera Vonovias erbjudande. ” 

Vonovias strategi 

Efter två förvärv i Österrike och ingående av ett strategiskt partnerskap i Frankrike är detta Vonovias andra steg in i en icke tysktalande marknad som uppvisar stora likheter med, och är en del av den internationella expansionsstrategin utanför, bolagets tyska hemmamarknad.  

Vonovias historia går tillbaka till det förra århundradet då prisvärda bostadshus byggdes åt arbetare och tjänstemän. För cirka 20 år sedan gick riskkapitalister in på marknaden genom att förvärva delar av denna traditionella tyska tillgång och satte upp högt belånade fastighetsbolag. När Vonovia (tidigare känt som Deutsche Annington) år 2013 listades på Frankfurt-börsen, ändrade den dåvarande och nuvarande ledningen bolagets strategi till att vara ett långsiktigt, hållbart och ansvarstagande bolag.  

Som ett modernt serviceföretag har Vonovia ett stort kundfokus och fokuserar på hyresgästers nöjdhet. Att erbjuda hyresgäster prisvärda och attraktiva boenden med hög standard är en förutsättning för företagets framgångsrika utveckling. Vonovia gör därför långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och senior-vänliga anpassningar av sina fastigheter. Bolaget kommer även att utveckla ett ökande antal nya lägenheter genom nybyggnationsprojekt och genom tillbyggnationer. Vonovia togs in i Tysklands främsta index DAX i september 2015. Företaget är även listat på de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe.  

Victoria Park är ett ledande fastighetsbolag som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Företaget äger och förvaltar en högkvalitativ portfölj om 13 700 lägenheter i större svenska städer som Stockholm, Malmö och Göteborg. Victoria Parks aktier är upptagna för handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Erbjudande rekommenderat till Victoria Parks aktieägare 

Victoria Parks oberoende budkommitté baserar sin rekommendation att acceptera Vonovias erbjudande på en övergripande utvärdering av flera faktorer, inklusive Victoria Parks nuvarande position, förväntad framtida utveckling baserad på nuvarande affärsmodell och bevisade tillväxtstrategi, utvärderingen i samband med Starwoods bud samt den analys Handelsbanken Capital Markets gjorde innan de gav ut sin ”fairness opinion” med anledning av Starwoods bud. Aktieägare i Victoria Park, som gemensamt äger cirka 31,82 procent av det totala antalet akter och 37,31 procent av rösterna i Victoria Park, har åtagit sig att acceptera erbjudandet eller ställt ut köpoptioner som möjliggör för Vonovia att köpa deras aktier vid ett senare tillfälle. 

För Victoria Parks aktier av serie A, utgör erbjudandet en premie om 11,8 procent jämfört med Starwood Capital Groups erbjudande som offentliggjordes den 1 april 2018, och 19,5 procent jämfört med stängningskursen om 31,80 kronor på Nasdaq Stockholm den 29 mars 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Starwoods erbjudande den 1 april 2018. För Victoria Parks aktier av serie B utgör erbjudandet en premie om 11,8 procent jämfört med Starwoods erbjudande som offentliggjordes den 1 april 2018, och 19,9 procent jämfört med stängningskursen om 31,70 kronor på Nasdaq Stockholm den 29 mars 2018. För mer detaljer, vänligen se Vonovias fullständiga offentliggörande.  

Acceptfristen för erbjudandet är beräknad att inledas omkring 25 maj 2018 och avslutas omkring 18 juni 2018. Redovisning av likvid beräknas att äga rum omkring 28 juni 2018. Fullföljande av erbjudandet är villkorat av att mer än 50 procent av rösterna i bolaget erhålls (på en fullt utspädd basis), inklusive alla köpoptioner och andra sedvanliga villkor som är beskrivna i Vonovias officiella pressmeddelande. 

Detta är inte ett formellt offentliggörande av erbjudandet för Victoria Park. Det formella offentliggörandet av erbjudandet, vilken har tagits fram och offentliggjorts i enlighet med rådande svenska lagar och regleringar, är tillgängligt på http://se.vonovia-k.de  

Om Vonovia

Vonovia SE är Tysklands ledande rikstäckande fastighetsbolag med fokus på hyresrätter. Vonovia äger och förvaltar cirka 394 000 hyresrätter i samtliga av Tysklands attraktiva städer och regioner. Bolagets fastighetsportfölj är värderat till cirka 38,5 miljarder euro. Som ett modernt serviceföretag har Vonovia stort kundfokus och fokuserar på hyresgästers nöjdhet. Att erbjuda hyresgäster prisvärda, attraktiva och högkvalitativa hem är en förutsättning för företagets framgångsrika utveckling. Följaktligen gör Vonovia långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och senior-vänliga anpassningar av sina fastigheter. Företaget kommer också att skapa fler lägenheter genom förtätningar och utbyggnader av existerande byggnader.

Företaget som har huvudkontor i Bochum, Tyskland, är börsnoterat sedan 2013 och del av DAX 30 sedan september 2015. Vonovia SE är även listat på de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe. Vonovia har cirka 9500 anställda.

Vidare information om Vonovia SE:

Tillstånd: Reglerad marknad / Prime Standard, Frankfurt Stock Exchange

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common code: 094567408

Registrerat huvudkontor för Vonovia SE är: Bochum, Tyskland, Bochum Local

Court, HRB 16879

Registerad adress för Vonovia SE är: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum,

Germany

Viktig information

Erbjudandet, som hänvisas till i detta pressmeddelande och som vidare beskrivs i Vonovias officiella pressmeddelande enligt svensk lag, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Deutsche Annington Acquisition Holding

GmbH allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer.

I samband med Erbjudandet kommer en erbjudandehandling att lämnas in och publiceras av svenska Finansinspektionen. Victoria Park ABs aktieägare bör läsa erbjudandehandlingen noggrant när det blir tillgängligt eftersom den kommer att innehålla viktig information om transaktionen. Victoria Park ABs aktieägare kan erhålla kostnadsfria utskrifter av erbjudandehandlingen, av tillhörande ändringar och tillägg och andra dokument som innehåller viktig information om transaktionen från Vonovias hemsida (http://se.vonovia-k.de).

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Deutsche Annington Acquisition Holding GmbHs avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Victoria Park AB, för aktieägare i Victoria Park AB som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Victoria Park ABs framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.

Om oss

Vonovia SE är Tysklands ledande rikstäckande fastighetsbolag med fokus på hyresrätter. Vonovia äger och förvaltar cirka 394 000 hyresrätter i samtliga av Tysklands attraktiva städer och regioner. Bolagets fastighetsportfölj är värderat till cirka 38,5 miljarder euro. Som ett modernt serviceföretag har Vonovia stort kundfokus och fokuserar på hyresgästers nöjdhet. Att erbjuda hyresgäster prisvärda, attraktiva och högkvalitativa hem är en förutsättning för företagets framgångsrika utveckling. Följaktligen gör Vonovia långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och senior-vänliga anpassningar av sina fastigheter. Företaget kommer också att skapa fler lägenheter genom förtätningar och utbyggnader av existerande byggnader. Företaget som har huvudkontor i Bochum, Tyskland, är börsnoterat sedan 2013 och del av DAX 30 sedan september 2015. Vonovia SE är även listat på de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe. Vonovia har cirka 9500 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar