VTT:s resultat för 2011 bra trots många utmaningar i verksamhetsmiljön

Forskningen skapar nytta i ökande grad, orderstock rekordstor

Det fanns många utmaningar i VTT:s verksamhetsmiljö under fjolåret. VTT uppnådde ett gott resultat tack vare stark kompetens och målmedveten verksamhet. Kommersialisering av teknologin tillsammans med kunderna spelade en viktig roll. VTT:s ekonomiska resultat för 2011 blev 7,1 miljoner euro jämfört med 8,1 miljoner euro föregående år. VTT:s operiodiserade orderstock ökade till rekordstor nivå, 220 miljoner euro.

VTT omsatte ca 287 miljoner euro under 2011. Energisektorn var volymmässigt det största verksamhetsområdet. Den största tillväxten under 2011 uppnåddes inom elektroniksektorn. VTT:s totala kostnader uppgick till ca 279 miljoner euro. Personalkostnader samt forskningslokaler och -utrustning var de största enskilda kostnaderna. Alla redovisade siffror är oreviderade.

VTT:s forskningsresultat skapar nytta i ökande grad

Enligt kundundersökning som Taloustutkimus gjorde 2011 på uppdrag av VTT hade nästan 60 % av de svarande utnyttjat projektresultaten kommersiellt eller produktionsmässigt redan inom ett år efter projektets slut. 91 % ansåg att deras kompetens och kunnande hade förbättrats tack vare VTT-projekt.

Den starka kommersialiseringen av teknologin syns i ökningen av antalet licensavtal jämfört med tidigare år och VTT:s starka patentportfölj i jämförelse med andra forskningsinstitut. I VTT:s patentportfölj finns nu över 1 200 patent och patentansökningar. VTT Ventures Oy är delägare i 17 företag där verksamheten bygger på VTT:s immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights) och kompetens.

VTT:s ökande vetenskapliga effekt avspeglas i att antalet vetenskapliga artiklar som ökar kontinuerligt. Under 2011 var antalet vetenskapliga artiklar 600 jämfört med 560 året innan. Ett bevis på den höga vetenskapliga nivån är att flera av artiklarna publicerades i världens framstående vetenskapliga tidskrifter.

Mer information

VTT
Ekonomidirektör
Timo Nurminiemi
Tfn 040 066 2533
timo.nurminiemi@vtt.fi

Mer information om VTT:

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
358 20 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT är en opartisk expertorganisation som utför tekniskt och tekniskekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Med sitt kunnande och kompetens skapar VTT innovationer och mervärde som producerar välfärd för samhället och förbättrar kundernas konkurrenskraft.

Taggar:

Prenumerera