Waldir AB (”Waldir”) offentliggör erbjudandehandling avseende Waldirs kontanterbjudande till aktieägarna i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB (”Waldir”) offentliggör erbjudandehandling avseende Waldirs kontanterbjudande till aktieägarna i NetOnNet AB (publ) enligt reglerna om budplikt


Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandehandlingen avseende Waldirs kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till aktieägarna i NetOnNet AB (publ) (”NetOnNet”) om att överlåta sina aktier i NetOnNet till Waldir skickas till samtliga direktregistrerade aktieägare i NetOnNet. Tryckta exemplar av erbjudandehandlingen beräknas nå de direktregistrerade aktieägarna omkring den 8 februari 2011 och kan från samma datum rekvireras per telefon hos Handelsbanken Capital Markets, Emission, telefon: 08 701 26 70. Erbjudandehandlingen kommer även att finnas tillgänglig på www.waldir.se och www.handelsbanken.se.

Anmälningsperioden för kontanterbjudandet enligt reglerna om budplikt löper under perioden 8 februari 2011 – 1 mars 2011.

Göteborg den 3 februari 2011

Waldir AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Bengtsson, verkställande direktör, Waldir AB

Telefon: 0736 305 995

E-post: info@waldir.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2011 kl. 11:05.

Prenumerera

Dokument & länkar