Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 23 april 2013  fattades beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ny revisor och revisorssuppleant, minskning av aktiekapitalet samt bemyndigande om förvärv/överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2012 och beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet.

Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2012 med 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredag den 26 april 2013 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdag den 2 maj 2013.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard som styrelsens ordförande samt Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink och Anders Berntsson som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 250 000 kronor, varav 630 000 kronor (600 000 kronor) till styrelsens ordförande, 230 000 kronor till vice ordförande och 130 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Dick Brenner (ordf), Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger och Hans Wallenstam omvaldes som ledamöter i valberedningen intill slutet av årsstämman 2014. Det beslutades även att valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2014.

Stämman beslutade om nyval av revisorn Harald Jagner som bolagets revisor samt nyval av Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB, intill slutet av årsstämman 2014.

Det beslutades att Wallenstams aktiekapital ska minskas med 2 000 000 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 2 000 000 av de aktier av serie B som bolaget självt är innehavare av efter tidigare genomförda förvärv. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 170 000 000 kronor fördelade på totalt 170 000 000 aktier, varav 17 250 000 aktier av serie A och 152 750 000 aktier av serie B.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 klockan 18:30.  

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam är från och med årsskiftet 2012/2013 även självförsörjande på förnybar energi. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar