Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2012 Wallenstam AB (publ)

1 Januari - 31 December 2012

 • Hyresintäkterna för 2012 ökar med 3 % till 1 576 Mkr (1 532).
 • Förvaltningsresultatet ökar med 9 % till 375 Mkr (343).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 1 406 Mkr (907) och på derivatinstrument till -72 Mkr (-324).
 • Resultat efter skatt ökar till 1 927 Mkr (736) och vinst per aktie till 11,3 kr (4,3).
 • Fastigheter har sålts för 1 926 Mkr (1 298), till priser som översteg senaste årsskiftesvärdering med cirka 13 %.
 • Investeringar i fastigheter uppgår till 1 810 Mkr (3 033), varav förvärv utgör 617 Mkr (1 908). Investeringar i vindkraft uppgår till 615 Mkr (414).
 • Substansvärde per aktie ökar och uppgår till 88 kr (80).
 • Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,25 kr/aktie (1,20)

Kvartalet 1 oktober - 31 december 2012

 • Hyresintäkterna för fjärde kvartalet uppgår till 391 Mkr (393).
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 73 Mkr (80).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 922 Mkr (578) och på derivatinstrument till -23 Mkr (-41).
 • Resultat efter skatt ökar till 1 151 Mkr (419) och vinst per aktie till 6,8 kr (2,4).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”Att äga och utveckla fastigheter i rätt lägen med en god utvecklings- och värdepotential blir allt viktigare. Jag är mycket trygg i vår positionering. Hela vår placeringsfilosofi handlar om att bygga, utveckla och förvalta fastigheter i rätt lägen, på marknader som har högst tillväxt. Resultatmässigt ser vi nu också en positiv effekt av vår nyproduktion och den medvetna koncentrationen av kommersiella fastigheter till attraktiva innerstadslägen.”

För fullständig rapport se bifogad pdf.                   

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2013 klockan 13.30.                         

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
Ulf Ek, finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 37
Anna Gullmarstrand, ekonomichef, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0706-171109


www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.