Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1999 (Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser senaste årsskifte.) * Resultat efter skatt har förbättrats till 112,6 Mkr (14,1) * Förvaltningsresultatet har ökat till 57,1 Mkr (22,8), en förbättring med 150% * Aktieinlösen föreslagen innebärande att var tjugonde aktie löses in till kursen 95 kronor "Den fortsatt positiva marknadsutvecklingen har gjort att vi ökat vår affärsvolym genom fler fastighetsförsäljningar vilket medfört en kraftig resultatförbättring. Efterfrågan på våra bostäder och lokaler fortsätter öka och de finansiella kostnaderna minskar, faktorer som alla bidrar till att förbättra förvaltningsresultatet och möjliggör inlösen av aktier och ökad utdelning säger VD Hans Wallenstam". Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1999 Resultat efter skatt har förbättrats kraftigt till 112,6 Mkr (14,1), en ökning med 98,5 Mkr. Resultatförbättringen beror till största delen på en aktivare handel med fastigheter och därigenom större vinster vid fastighetsförsäljningar samt en aktiv finansförvaltning som tillsammans med sjunkande räntenivåer gett lägre räntekostnader. Förvaltningsresultatet har fortsatt att förbättras till 57,1 Mkr (22,8), en förbättring med 150 %. Styrelsen för Wallenstam har föreslagit en extra bolagsstämma en aktieinlösen innebärande att var tjugonde aktie löses in till kursen 95 kronor, vilket motsvarar substansvärdet efter avdrag för 28% latent skatt på fastigheternas övervärde per 31 december 1998. Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 5,82 %, en minskning med 0,84 %- enheter sedan årsskiftet. Verksamhet Wallenstam är ett fastighetsbolag med fastigheter i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastigheterna är till största delen bostäder med en stor andel kommersiella fastigheter i Göteborg. Fastigheterna är belägna centralt eller i populära närområden. Wallenstams arbete är inriktat på att förbättra förvaltningsresultatet före avskrivningar till 100 Mkr år 2000. Wallenstam ligger i fas med uppsatt mål bl.a. mot bakgrund av att motsvarande resultat efter nio månader uppgår till 78,7 Mkr. Resultat Resultatet efter skatt förbättras till 112,6 Mkr (14,1) vilket motsvarar ett resultat per aktie på 5,95 kronor (0,74). Resultatförbättringen beror till största delen på att Wallenstam tillvaratagit marknadens stora efterfrågan på fastigheter som medfört en aktivare handel med fastigheter och därigenom större vinster vid fastighetsförsäljningar. Härutöver har en aktiv finansförvaltning tillsammans med en sjunkande räntenivå givit lägre räntekostnader. Fastighetsförvaltningen Koncernens hyresintäkter ökade för perioden till 549 Mkr (538). Ökningen beror till största delen på förvärvade fastigheter och nyuthyrning i dessa samt på hyreshöjningar i kommersiella fastigheter medan bostadshyrorna endast höjts i begränsad omfattning. Driftkostnaderna har ökat med 10 Mkr främst beroende av en större fastighetsvolym samt att extra reparationsåtgärder av engångskaraktär om ca 6 Mkr utförts under första halvåret i samband med försäljningen av Malmöbeståndet. Räntebidragen uppgår under perioden till 7,5 Mkr (10,8) samtidigt som räntekostnaderna minskat kraftigt till 229 Mkr (272). Förvaltningsresultatet för årets nio första månader uppgår till 57,1 Mkr (22,8), en ökning med 150%. Millennieskiftet Wallenstam har inför kommande årsskifte genomfört och slutfört en inventering av samtliga fastigheter avseende komponenter som kan komma att påverkas av millennieskiftet. De administrativa systemen har genomgått motsvarande inventering. Endast ett fåtal utbyten eller uppdateringar av utrustning har behövt genomföras för att den skall anses vara 2000-säkrad. Fastighetsrörelsen Wallenstam sålde per 30 juni samtliga kvarvarande fastigheter i Malmö till Heimstaden A/S. Försäljningspriset uppgick till 508 Mkr vilket är 8% över Wallenstams interna värdering per 981231. Härutöver har en fastighet i Malmö sålts tidigare i år. Resultatet av fastighetsförsäljningarna uppgår till 56,9 Mkr (-7,3). Investeringar Under perioden har Wallenstam förvärvat fastigheter för 107 Mkr (137). Under tredje kvartalet har en kommersiell fastighet i Orminge, Nacka kommun om ca 17.000 kvm förvärvats. Byggnadsinvesteringarna uppgick under perioden till 190 Mkr (121) och har främst genomförts i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet Wallenstams totala yta uppgick per 990930 till 1.033.856 kvm vilket är en minskning med ca 14.000 kvm jämfört med senaste årsskiftet. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 5.669 Mkr (5.824). Någon värdering av fastigheterna under löpande verksamhetsår görs inte, utan Wallenstam gör en intern värdering av fastigheterna varje årsskifte. Marknadsvärdet 990930, baserat på värderingen vid senaste årsskiftet och justerat för årets köp, byggnationer och försäljningar, uppgår till 7.055 Mkr (7.268). Fastighetsvärdet per aktie uppgår till 373 kr (384). Minskningen av fastighetsinnehavet är hänförligt till försäljningen av fastigheterna i Malmö. Fastigheternas uthyrningsgrad (yta) uppgår till 96% (98). Minskningen beror på att de senast förvärvade kommersiella fastigheterna har köpts med stora outhyrda ytor, vilket innebär en betydande potential till resultatförbättring. Efterfrågan på Wallenstams bostäder är fortsatt hög och omsättningstakten på bostäder fortsätter minska i samtliga regioner. I Göteborg finns ytterligare förutsättningar för hyreshöjningar på lokaler och förutsättningarna att minska vakansgraden bedöms som mycket goda. Finansiell ställning Wallenstams totala lånevolym var vid periodens slut 4.907 Mkr (5.129). Genomsnittsräntan har under perioden sjunkit med 0,84 % till 5,82 % (6,66). Det egna kapitalet uppgår vid delårsbokslutet till 834 Mkr, vilket motsvarar 44,06 kr per aktie (38,86). Den synliga soliditeten är 14,0 % (12,1) och den justerade soliditeten , baserat på värderingen 981231, uppgår till 30,2% (29,0). Koncernens likviditet i form av disponibla likvida medel och outnyttjade checkkrediter uppgår per 990930 till 144 Mkr (85). Substansvärdet per aktie är 117 kr (115). Aktien Wallenstams B-aktier noteras sedan 1984 på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Antalet aktieägare uppgår till ca 4.500. Kursen på bolagets aktie var vid delårsbokslutet 41,10 kronor. Det synliga egna kapitalet, 44,06 kr / aktie, värderas härigenom till 93% och substansvärdet om 117 kr / aktie värderas till 35%. Wallenstams styrelse har under perioden föreslagit en aktieinlösen innebärande att var tjugonde aktie löses in till 95 kronor. Händelser efter 30 september Med tillträde 1 oktober förvärvades en kontorsfastighet i Gårda, Göteborg om 15.800 kvm. Samtidigt såldes två ombyggda bostadsfastigheter i Göteborg om ca 4.700 kvm. Vidare har avtal tecknats om köp av ca 70.000 kvm bostadsfastigheter i Råcksta, Vällingby med tillträde 31 december. Per samma datum säljs två bostadsfastigheter (Stockholm samt Göteborg) och en kontorsfastighet i Göteborg. Med dessa affärer har Wallenstam hittills i år köpt fastigheter för 579 Mkr och sålt för 871 Mkr. Framtid Förvaltningsresultatet för helåret 1999 förväntas väsentligt överstiga 1998 års resultat. Fastighetsrörelsen förväntas, med nu genomförda affärer, visa ett resultat överstigande 140 Mkr. Göteborg den 16 november 1999 Hans Wallenstam Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42 eller Ekonomidirektör Lennart Ekelund, telefon 031-20 00 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar