Extra bolagsstämma i Wallenstam

Extra bolagsstämma i Wallenstam Aktieägarna i Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 januari 2000 klockan 17.00 i Wallenstams lokaler på Södra Vägen 1, Göteborg. Från klockan 16.00 öppnar vi för registrering och i anslutning till detta serveras kaffe. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 14 januari 2000, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 19 januari 2000. Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligt till Sofia Åstenius på Lennart Wallenstam Byggnads AB, Box 53257, 400 16 Göteborg eller per telefon 031 - 20 00 00 eller telefax 031 - 10 02 00. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering måste vara verkställd fredagen den 14 januari 2000, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Ärenden 1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Anmälan om styrelsens val av sekreterare. 4 Upprättande och godkännande av röstlängd. 5 Godkännande av dagordning. 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 8 VD:s redogörelse. 9 Styrelsens förslag att Wallenstams aktiekapital nedsätts med 9 396 690 kronor genom inlösen av 939 669 aktier, varav 0 aktier av serie A och 939 669 aktier av serie B, envar aktie på nominellt tio kronor. Vidare föreslår styrelsen att Wallenstams reservfond nedsätts med 79 871 865 kronor. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet respektive reservfonden skall vara återbetalning till aktieägarna med ett kontant belopp om 95 kronor för envar löst aktie av serie A respektive serie B i Wallenstam. Under förutsättning att villkoren för inlösenerbjudandets fullföljande uppfylls beräknas utbetalning av inlösenbeloppet ske omkring maj 2000. I avvaktan på att tingsrätten lämnar erforderligt tillstånd till nedsättningen av aktiekapitalet respektive reservfonden kommer handel i inlösenaktier vid OM Stockholmsbörsen ske under perioden från och med början av februari 2000 till och med omkring maj 2000. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet respektive reservfonden förutsätter att tingsrätten lämnar erforderligt tillstånd samt att Patent- och registreringsverket registrerar tingsrättens beslut. 10 Stämmans avslutande Styrelsens fullständiga förslag till beslut om aktieinlösen jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med fredagen den 14 januari 2000 att finnas tillgängligt på huvudkontoret med adress Södra Vägen 1, Göteborg samt sändas till aktieägare som begär det. Göteborg i januari 2000 Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) Styrelsen Eventuella frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och informationsdirektör Thomas Dahl, 031-20 00 00 eller 0705-17 11 42. Wallenstam grundades 1944 i Göteborg och är idag ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter, vilka representerar ca 65% av den totala fastighetsytan och 70% av hyresintäkterna. Kommersiella fastigheter ägs huvudsakligen i Göteborg. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar